Augusti 2020 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 983 miljoner kronor i augusti, vilket är 81 miljoner kronor lägre än utfallet för augusti 2019. Utgifterna för januari–augusti blev 67 454 miljoner kronor, vilket är 1 575 miljoner kronor högre än motsvarande period 2019.

Utgifterna för anslag 1:2 Föräldraförsäkring blev 4 542 miljoner kronor i augusti, vilket är 225 miljoner kronor (4,7 procent) lägre än utfallet i augusti 2019. De lägre utgifterna avser huvudsakligen föräldrapenning.

Utgifterna för anslag 1:8 Bostadsbidrag blev 478 miljoner kronor i augusti, vilket är 106 miljoner kronor (28,5 procent) högre jämfört med augusti 2019. De högre utgifterna förklaras bland annat av att riksdagen beslutat om införandet av ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har eller kommer att ha rätt till bostadsbidrag under perioden juli-december 2020. Tilläggsbidraget till barnfamiljer uppgår till 25 procent av utbetalat ordinarie preliminärt bostadsbidrag.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 983 - 81 67 454 1 575 103 730
1:1 Barnbidrag 2 707 - 11 22 147 98 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 4 542 - 225 31 812 1 167 49 029
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 326 27 2 630 - 115 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 5 044 175 7 565
1:8 Bostadsbidrag 478 106 3 376 273 5 306
Övriga anslag 300 - 1 2 445 - 23 3 645
1:3 Underhållsstöd 219 - 5 1 738 - 49 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 7 - 4 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 81 5 699 29 997
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt