Juli 2020 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 827 miljoner kronor i juli, vilket är 233 miljoner kronor (22.0 procent) lägre än i juli 2019. 

Utfallet för de första sju månaderna uppgick till 5 991 miljoner kronor. Det är 1 458 miljoner kronor (19,6 procent) lägre än samma period 2019. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 862 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 156 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat vilket beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, minskat. Noterbart är att antalet asylsökanden minskade med cirka 57 procent i juli jämfört med samma period föregående år. Det är främst en följd av att det blivit betydligt svårare att ta sig till Sverige för att söka asyl p.g.a. de reserestriktioner som införts med anledning av coronapandemin.

Asylsökande m.m. juli 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande juli 901 2 104 -1 203 -57,2
- varav män (inkl. pojkar) 555 1 204 -649 -53,9
- varav kvinnor (inkl. flickor) 346 900 -554 -61,6
- varav ens. barn och unga 24 78 -54 -69,2

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-juli 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-juli 7 964 12 381 -4 417 -35,7
- varav män (inkl. pojkar) 4 833 7 462 -2 629 -35,2
- varav kvinnor (inkl. flickor) 3 131 4 919 -1 788 -36,3
- varav ens. barn och unga 274 464 -190 -40,9
- varav pojkar 186
- varav flickor 88

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-juli 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-juli 2020 53 842 71 711 -17 869 -24,9
-varav asyl 5 543 11 013 -5 470 -49,7
-varav anhöriga till asylsökande 2 695 4 400 -1 705 -38,8
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 4 929 4 887 42 0,9
-varav arbetsmarknad 13 674 19 487 -5 813 -29,8
-varav anhöriga, arbetsmarknad 7 623 8 463 -840 -9,9
-varav övriga 6 166 9 392 -3 226 -34,3
-varav anhöriga, övriga 13 212 14 069 -857 -6,1

Källa: Migrationsverket

* Migrationsverket har i juni 2020 korrigerat månadsstatistiken över antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd, vilket innebär att statistiken i ESV:s publicerade månadsutfall före juni avviker något mot Migrationsverkets statistik.

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i juli 2020
Juli 2020 Juli 2019 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 35 493 43 588 -8 095 -18,6
- varav ensamkommande barn och unga 701 972 -271 -27,9

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
8 Migration 827 - 233 5 991 - 1 458 11 626
1:1 Migrationsverket 376 4 2 665 - 17 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 337 - 131 2 267 - 1 017 4 936
Övriga anslag 115 - 106 1 059 - 424 2 246
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 1 - 60 110 0 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 73 - 11 502 - 93 962
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 11 - 7 110 - 63 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 18 - 7 167 - 12 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 8 - 17 109 - 57 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 5 - 5 61 - 4 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 195
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt