Juli 2020 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Internationellt bistånd blev i juli 3 178 miljoner kronor, vilket är 309 miljoner kronor (8,9 procent) lägre än i juli föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet de första sju månaderna uppgick till 28 850 miljoner kronor, vilket är 1 142 miljoner kronor (4,1 procent) högre än samma period 2019. Det är främst bistånd till Afrika som har ökat under perioden, delvis beror det på att budgeten har höjts för 2020.

Sammantaget är budgeten för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet cirka 1 300 miljoner kronor högre jämfört med 2019.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
7 Internationellt bistånd 3 178 - 309 28 850 1 142 45 989
1:1 Biståndsverksamhet 3 066 - 317 27 975 1 073 44 260
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 98 7 764 69 1 515
Övriga anslag 15 0 111 - 1 214
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 8 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 0 71 2 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 1 23 - 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 8 - 2 20
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt