Juli 2020 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev 146 miljoner kronor i juli. Det är 59 miljoner kronor (68,5 procent) högre än i juli 2019.

Utfallet för de första sju månaderna 2020 är 162 miljoner kronor (12,2 procent) lägre än samma period föregående år.

Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
5 Internationell samverkan 146 59 1 161 - 162 2 079
1:1 Avgifter till internationella organisationer 96 60 884 - 120 1 368
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 18 - 2 64 - 34 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 26 3 47
1:9 Svenska institutet 3 - 8 71 - 1 131
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 14 10 53 2 176
Övriga anslag 11 0 63 - 12 164
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 6 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 - 1 - 5 - 10 15
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 1 31 1 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 17 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 11 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 - 1 3 - 3 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt