Juli 2020 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev 4 141 miljoner kronor i juli. För de första sju månaderna uppgår den kassamässiga korrigeringen till 11 997 miljoner kronor.

På grund av coronapandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Redovisningen mot anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader görs månaden efter företagens skattekonton krediteras. Skillnaden mellan det belopp som redovisats mot anslaget i juli och den ersättning för höga sjuklönekostnader som krediterats företagens skattekonton i juli påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt med 1 310 miljoner kronor. För de första sju månaderna påverkar ersättningen för höga sjuklönekostnader den kassamässiga korrigeringsposten positivt med 2 437 miljoner kronor.

I juli översteg insättningarna på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens uttag med 902 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. För de första sju månaderna EU-kommissionens uttag i stället överstigit insättningarna med 674 miljoner kronor, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringsposten positivt.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
Kassamässig korrigering 4 141 860 11 997 5 065 278
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt