Juli 2020 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Avgiften till Europeiska unionen blev 2 239 miljoner kronor, vilket är 952 miljoner kronor lägre än i juli 2019. Avgiften för perioden januari-juli uppgår till 27 590 miljoner kronor. Det är 3 282 miljoner kronor (13,5 procent) högre än samma period 2019.

EU-avgiftens storlek per månad kan av olika skäl variera mellan åren. Den budgeterade årsavgiften till EU för 2020 är knappt 1 100 miljoner kronor högre än 2019.

Sveriges avgifter till och bidrag från EU för perioden januari-juli 2020 och 2019, miljoner kronor
Jan-Juli 2020 Jan-Juli 2019 Förändring
Avgifter till EU 27 590 24 308 3 282
Tullavgift 22 521 19 152 3 369
Mervärdesskattebaserad avgift 2 983 3 035 -52
BNI-baserad avgift 2 087 2 121 -34
Bidrag från EU 12 841 11 202 1 639
Bidrag från EU:s jordbruksfonder 9 904 9 043 861
Bidrag från EU till fiskenäringen 111 68 43
Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 131 425 706
Bidrag från Europeiska socialfonden 1 001 1 093 -92
Bidrag till transeuropeiska nätverk 66 47 19
Övriga bidrag från EU 629 527 102
Nettoflöde från statsbudgeten till EU 14 749 13 106 1 643

Bidragen från EU redovisas under inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 239 - 952 27 590 3 282 41 990
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 239 - 952 27 590 3 282 41 990
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt