Juli 2020 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och regioner. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Kommuner och regioner fick 26 000 miljoner extra statsbidrag i juli

Allmänna bidrag till kommuner uppgick till 36 706 miljoner kronor i juli. Det är en ökning med 26 702 miljoner kronor (266,9 procent) jämfört med samma månad 2019. Det beror främst på att kommunsektorn fått ökade statsbidrag, via anslaget 1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden. Anslaget uppfördes i statens budget i februari (2019/20:FiU49) och i mars betalades 2 486 miljoner kronor ut till kommuner och regioner. I vårändringsbudgeten (2019/20:FiU21) anvisades ytterligare 20 000 miljoner kronor som betalades ut i juli. Av dessa medel var 15 000 miljoner kronor avsedda för att hantera den lågkonjunktur som antas följa i coronapandemins spår. Resterande 5 000 miljoner kronor hade aviserats redan innan det nya coronaviruset var känt. I en ytterligare ändringsbudget (2019/20:FiU61) anvisades ytterligare 6 000 miljoner kronor till kommunsektorn. Bland annat för att möjliggöra ökad kapacitet för testning och smittspårning.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
25 Allmänna bidrag till kommuner 36 706 26 702 103 435 33 402 156 904
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 70 472 5 991 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 389 13 2 720 91 4 600
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 1 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 1 750 - 1 167 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 26 000 26 000 28 486 28 486 28 486
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt