Juli 2020 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv uppgick till 1 853 miljoner kronor i juli, vilket är 937 miljoner kronor högre än utfallet för juli 2019. Det högre utfallet beror främst på utbetalningar av omställningsstöd samt stöd vid korttidsarbete.  

För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 36 012 miljoner kronor, vilket är 31 867 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2019. Det beror främst på utbetalningar av stöd vid korttidsarbete för att mildra negativa effekter av coronapandemin på sysselsättningen.

Stöd vid korttidsarbete

Utfallet för anslag 1:22 Stöd vid korttidsarbete blev 520 miljoner kronor i juli. De sammanlagda utgifterna för stödet till och med juli uppgår till 27 351 miljoner kronor.

Riksdagen har vid tre tillfällen beslutat om att anvisa medel för anslaget 1:22 Stöd vid korttidsarbete. Totalt har 94 910 miljoner kronor anvisats anslaget under 2020.

Stöd vid korttidsarbete började tillämpas den 16 mars och den 7 april öppnade Tillväxtverket för att ta emot ansökningar för stödet. Enligt statistik från Tillväxtverket har stöd till ett belopp om totalt 27 505 miljoner kronor beviljats för perioden april-juli. De beviljade stöden är fördelade på 68 997 ärenden och omfattar totalt 573 659 anställda. Upp till ett tak på 44 000 kr i månaden per person står staten för 15 procent, 30 eller 45 procent av lönekostnaden vid nedgång i arbetstid på 20 procent, 40 procent respektive 60 procent. För stödutbetalningar som avser perioden maj till juli medges en fjärde nivå där staten står för 60 procent av lönekostnaden vid en arbetstidsförkortning på 80 procent. Lagen trädde i kraft 1 juli vilket innebär att utbetalningar baserade på den nya stödnivån belastar anslaget tidigast i juli.

Omställningsstöd

Utfallet för det nya anslaget 1:24 Omställningsstöd blev 544 miljoner kronor i juli. Hittills i år uppgår utfallet till 651 miljoner kronor.

Riksdagen beslutade i juni att anvisa 39 000 miljoner kronor för stöd till företag som fått en minskad omsättning på grund av coronapandemin. Företag som söker omställningsstöd ska bland annat ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019 och nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19.

Fram till 21:a augusti hade drygt 15 000 företag ansökt om 1 246 miljoner kronor i omställningsstöd. Av dem har 12 101 beviljats stöd om sammanlagt 845 miljoner kronor (Källa: Skatteverket).

Kapitalinsatser i statligt ägda företag

Utfallet för anslag 1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag blev 200 miljoner kronor i juli. Ett kapitaltillskott om 150 miljoner kronor har lämnats till Lernia AB, som bedriver kompetensförsörjning för arbetslivet med tjänster inom bemanning, vuxenutbildning, rekrytering, omställning samt stöd och matchning. Efter förluster de två senaste åren har Lernia en utmanande finansiell situation, som ytterligare försvårats av den pågående pandemin. Regeringen har bedömt att Lernias finansiella situation successivt kommer att förbättras men att det krävs ett kapitaltillskott för att undvika att en obeståndssituation uppstår.

Apotek Produktion och Laboratorier AB (APL AB) fick ett kapitaltillskott på 50 miljoner kronor i juli. Tillskottet lämnas i syfte att APL ska kunna utföra ett av riksdagen särskilt beslutat samhällsuppdrag att tillhandahålla så kallade extemporeläkemedel och lagerberedningar. Extemporeläkemedel och lagerberedningar är läkemedel som inte är godkända men som fyller en viktig funktion i hälso- och sjukvården. Sådana läkemedel kan behöva användas när ett godkänt läkemedel mot det aktuella tillståndet eller sjukdomen saknas eller när ett godkänt läkemedel haft otillräcklig effekt eller inte tolererats av patienten.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
24 Näringsliv 1 853 937 36 012 31 867 158 352
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 237 36 1 385 133 2 943
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 - 374 759 12 759
1:5 Näringslivsutveckling 29 - 13 315 - 101 704
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 160 2 160
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 200 110 3 625 3 475 12 101
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 72 50 207 50 319
1:21 Patent- och registreringsverket 29 2 184 - 6 337
1:22 Stöd vid korttidsarbete 520 520 27 351 27 351 94 910
1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 29 29 30 30 5 000
1:24 Omställningsstöd 544 544 651 651 39 000
2:3 Exportfrämjande verksamhet 16 - 10 348 131 373
Övriga anslag 177 45 996 139 1 745
1:1 Verket för innovationssystem 20 0 145 - 4 253
1:4 Tillväxtverket 33 16 226 63 464
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 0 34 0 63
1:7 Turistfrämjande 52 24 105 19 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 24 3 138 5 246
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 3 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 0 0 5 - 2 14
1:11 Bolagsverket 2 0 22 - 2 47
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 5 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 - 1 89 1 155
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 2 14 13 25
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 17 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 7 7 16 16 18
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 1 19 7 36
2:2 Kommerskollegium 7 - 1 46 - 4 92
2:4 Investeringsfrämjande 0 - 6 68 25 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt