Juli 2020 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 164 miljoner i juli, vilket är 42 miljoner kronor (3,7 procent) högre jämfört med juli 2019.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 9 786 miljoner kronor. Det är 258 miljoner kronor (2,7 procent) högre än samma period 2019. Det högre utfallet består framför allt av utgifter för statliga tjänstepensioner m.m.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 164 42 9 786 258 17 444
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 924 36 7 777 162 13 895
1:9 Statistiska centralbyrån 54 4 353 30 584
1:11 Finansinspektionen 50 1 368 22 623
1:12 Riksgäldskontoret 19 1 183 31 319
1:15 Statens servicecenter 52 6 357 17 699
Övriga anslag 66 - 7 748 - 3 1 324
1:1 Statskontoret 8 - 1 53 4 100
1:2 Kammarkollegiet 6 - 1 36 - 9 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 - 4 5 - 5 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 - 1 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 6 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 38 1 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 0 95 1 175
1:10 Bidragsfastigheter 15 0 126 10 274
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 5 - 1 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 238 8 294
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 11 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 - 1 49 - 5 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 10 - 1 85 - 5 177
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt