Juli 2020 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 188 miljoner kronor i juli, vilket är 121 miljoner kronor lägre jämfört med juli 2019.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 580 miljoner kronor. Det är 47 miljoner kronor (2,9 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
19 Regional tillväxt 188 - 121 1 580 - 47 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 82 - 66 736 26 1 691
1:2 Transportbidrag 4 - 11 202 - 8 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 102 - 45 642 - 65 1 527
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt