Juli 2020 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 402 miljoner kronor i juli, vilket är 207 miljoner kronor (106,5 procent) högre jämfört med juli 2019.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 490 miljoner kronor, vilket är 850 miljoner kronor (51,9 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019. Det högre utfallet avser framför allt anslag 1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 402 207 2 490 850 3 729
1:4 Boverket 29 - 2 175 3 333
1:6 Lantmäteriet 50 0 370 26 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 0 9 - 16 - 30 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 291 197 1 732 866 2 100
2:1 Konsumentverket 15 1 98 4 170
Övriga anslag 17 2 132 - 18 300
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 1 11 4 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 1 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 2 1 43
1:5 Statens geotekniska institut 5 0 31 3 51
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 0 18 - 2 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 0 0 6 - 19 25
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 29 0 53
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 14 0 28
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 - 5 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 3 0 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt