Juli 2020 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i juli till 104,4 miljarder kronor, vilket är 48,6 miljarder kronor (86,9 procent) högre än i juli 2019. Ungefär hälften av de högre utgifterna gäller åtgärder för att mildra coronapandemins negativa effekter för företag och sysselsättning. Dessa utgifter gäller bland annat allmänna bidrag till kommuner, ersättning till företag för höga sjuklönekostnader, samt omställningsstöd. I juli 2019 påverkades utgifterna i statens budget av att Riksbanken minskade sitt lån i Riksgäldskontoret med 22,8 miljarder kronor. Denna engångseffekt påverkar jämförelsen mellan åren. Läs mer under Riksgäldskontorets nettoutlåning.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 355 13 9 046 32 15 904
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 1 - 6 111 - 2 146
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 132 - 19 586 - 28 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 74 9 490 25 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 8 - 4 43 - 22 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 3 63 4 112
2:5 Riksrevisionen 25 - 4 187 - 9 348
3:1 Sametinget 3 0 30 0 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 709 - 8 4 469 - 52 7 922
5:1 Länsstyrelserna m.m. 191 9 1 872 94 3 232
6:1 Allmänna val och demokrati 6 - 24 78 - 306 145
6:2 Justitiekanslern 5 1 31 1 53
6:3 Datainspektionen 10 2 62 6 120
6:4 Valmyndigheten 2 0 10 - 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 42 1 127 2 169
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 101 - 5 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 1 - 8 2
8:1 Mediestöd 131 54 746 336 1 462
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 0 24 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 14 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 164 42 9 786 258 17 444
1:1 Statskontoret 8 - 1 53 4 100
1:2 Kammarkollegiet 6 - 1 36 - 9 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 - 4 5 - 5 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 - 1 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 924 36 7 777 162 13 895
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 6 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 38 1 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 0 95 1 175
1:9 Statistiska centralbyrån 54 4 353 30 584
1:10 Bidragsfastigheter 15 0 126 10 274
1:11 Finansinspektionen 50 1 368 22 623
1:12 Riksgäldskontoret 19 1 183 31 319
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 5 - 1 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 238 8 294
1:15 Statens servicecenter 52 6 357 17 699
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 11 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 - 1 49 - 5 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 10 - 1 85 - 5 177
3 Skatt, tull och exekution 1 049 134 6 736 174 12 312
1:1 Skatteverket 709 113 4 417 103 8 170
1:2 Tullverket 174 11 1 183 74 2 133
1:3 Kronofogdemyndigheten 166 10 1 137 - 3 2 009
4 Rättsväsendet 4 259 206 30 845 2 137 52 734
1:1 Polismyndigheten 2 270 102 16 662 1 499 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 96 - 6 890 - 8 1 681
1:3 Åklagarmyndigheten 138 14 1 018 89 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 57 3 421 30 736
1:5 Sveriges Domstolar 513 18 3 658 70 6 272
1:6 Kriminalvården 832 68 5 595 224 9 468
1:7 Brottsförebyggande rådet 10 - 1 82 1 166
1:8 Rättsmedicinalverket 40 1 265 8 465
1:9 Gentekniknämnden 1 0 2 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 28 0 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 4 - 3 57 - 4 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 277 9 2 007 196 3 156
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 5 - 5 65 15 113
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 9 1 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 2 2 27 5 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 11 2 21
1:17 Domarnämnden 1 0 4 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 5 2 44 9 143
5 Internationell samverkan 146 59 1 161 - 162 2 079
1:1 Avgifter till internationella organisationer 96 60 884 - 120 1 368
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 18 - 2 64 - 34 193
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 6 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 - 1 - 5 - 10 15
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 26 3 47
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 1 31 1 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 17 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 11 0 19
1:9 Svenska institutet 3 - 8 71 - 1 131
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 - 1 3 - 3 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 14 10 53 2 176
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 277 119 30 647 3 730 64 890
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 002 - 181 19 638 2 051 38 972
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 55 - 12 416 - 69 1 180
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 231 152 5 102 1 426 15 202
1:4 Forskning och teknikutveckling 129 18 336 62 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 6 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 18 0 116 - 5 209
1:7 Officersutbildning m.m. 23 3 141 4 224
1:8 Försvarets radioanstalt 98 2 681 20 1 271
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 4 0 128 22 234
1:10 Nämnder m.m. 1 0 4 0 6
1:11 Försvarets materielverk 204 11 1 013 148 1 771
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 5 0 11
2:1 Kustbevakningen 104 7 740 27 1 304
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 2 - 57 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 - 3 14 - 117 28
2:4 Krisberedskap 40 - 96 821 72 1 306
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 206 206 396 15 396
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 123 17 823 131 1 463
2:7 Statens haverikommission 4 0 25 2 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 29 - 5 203 - 6 396
4:1 Elsäkerhetsverket 5 1 35 2 65
7 Internationellt bistånd 3 178 - 309 28 850 1 142 45 989
1:1 Biståndsverksamhet 3 066 - 317 27 975 1 073 44 260
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 98 7 764 69 1 515
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 8 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 0 71 2 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 1 23 - 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 8 - 2 20
8 Migration 827 - 233 5 991 - 1 458 11 626
1:1 Migrationsverket 376 4 2 665 - 17 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 337 - 131 2 267 - 1 017 4 936
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 1 - 60 110 0 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 73 - 11 502 - 93 962
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 11 - 7 110 - 63 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 18 - 7 167 - 12 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 8 - 17 109 - 57 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 5 - 5 61 - 4 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 777 - 1 302 51 786 5 628 97 810
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 0 - 4 15 - 6 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 0 47 3 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 86 0 152
1:4 Tandvårdsförmåner 448 - 146 3 189 - 554 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 643 171 16 835 769 30 039
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 124 675 9 590 4 239 21 624
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 43 - 16 277 9 548
1:8 Bidrag till psykiatri 22 - 1 754 2 021 49 2 160
1:9 Läkemedelsverket 8 2 83 5 150
1:10 E-hälsomyndigheten 25 0 61 - 3 120
1:11 Insatser för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården 0 - 330 715 385 2 900
2:1 Folkhälsomyndigheten 44 8 269 44 528
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 7 52 - 31 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 53 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 33 - 1 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 47 141 - 1 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 15 3 31
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 17 89 694 217 798
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 11 - 4 84 - 3 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 742 - 270 13 577 - 396 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 155 37 1 347 1 007 1 889
4:6 Statens institutionsstyrelse 107 84 697 136 1 407
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 53 48 473 - 342 499
5:1 Barnombudsmannen 3 0 15 - 1 26
5:2 Barnets rättigheter 49 49 64 56 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 1 - 2 58 - 55 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 2 - 3 19 - 7 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 58 - 3 347 27 662
8:1 Socialstyrelsen 80 9 452 52 927
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 60 5 435 24 745
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 11 449 3 822 68 594 10 419 124 442
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 299 229 24 387 2 297 48 342
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 522 - 114 25 036 - 894 42 150
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 108 - 1 767 - 8 1 408
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 214 - 10 1 520 - 65 2 608
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 22 - 1 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 81 - 33 1 579 - 286 2 466
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 3 746 3 742 10 008 9 100 18 140
2:1 Försäkringskassan 472 11 5 241 284 9 221
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 2 34 - 8 71
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 003 172 21 416 1 320 36 585
1:1 Garantipension till ålderspension 1 192 98 8 432 723 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 825 - 35 5 889 - 237 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 852 103 6 009 722 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 97 0 682 14 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 37 6 403 97 639
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 683 238 58 470 1 657 103 730
1:1 Barnbidrag 2 694 - 2 19 440 109 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 4 287 76 27 271 1 392 49 029
1:3 Underhållsstöd 189 1 1 520 - 44 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 6 - 3 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 80 4 618 25 997
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 335 21 2 304 - 142 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 4 413 153 7 565
1:8 Bostadsbidrag 467 118 2 898 167 5 306
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 743 - 744 5 815 - 2 830 10 121
1:1 Etableringsåtgärder 62 60 141 - 22 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 591 - 438 4 652 - 2 938 8 503
1:3 Hemutrustningslån 3 - 4 27 - 22 127
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 - 1 69 - 3 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 3 3 74 20 92
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 64 48 335 104 495
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 0 39 0 75
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 23 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 - 415 445 28 500
4:2 Delegationen mot segregation 3 1 11 1 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 470 1 252 46 796 309 94 021
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 284 - 66 4 108 - 389 7 553
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 4 021 1 727 20 896 4 963 41 793
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 540 - 286 3 383 - 3 451 10 046
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 558 - 96 11 115 - 434 20 471
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 - 1 58 - 5 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 64 - 9 645 13 1 452
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 22 0 42
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 43 0 74
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 34 1 58
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 5 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 419 240 2 162 918 3 504
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 309 - 134 2 292 - 503 5 313
1:13 Lån till körkort 4 0 25 - 11 151
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 188 - 114 1 476 - 775 2 484
2:1 Arbetsmiljöverket 52 - 1 376 - 81 676
2:2 Arbetsdomstolen 2 - 1 18 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 - 32 39
2:4 Medlingsinstitutet 2 - 9 30 - 1 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 0 14 1 38
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 2 2 95 95 112
2:5 (2019) Arbetslivspolitik 0 0
15 Studiestöd 663 114 13 297 888 27 107
1:1 Studiehjälp 1 - 3 2 623 - 4 4 382
1:2 Studiemedel 476 116 8 871 942 19 016
1:3 Avsättning för kreditförluster 56 - 1 949 3 1 955
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 47 2 138 16 196
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 0 0 35 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 1 20 7 27
1:7 Studiestartsstöd 10 - 4 136 - 84 552
1:8 Centrala studiestödsnämnden 69 4 516 8 900
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 9 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 5 585 688 49 455 4 250 84 729
1:1 Statens skolverk 93 4 579 24 1 136
1:2 Statens skolinspektion 37 3 238 5 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 53 - 26 399 - 44 762
1:4 Sameskolstyrelsen 7 0 33 4 52
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 10 4 1 832 362 3 431
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 2 2 129 7 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 2 562 472 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 115 8 191
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 49 - 6 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 57 - 10 380
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 0 986
1:12 Skolforskningsinstitutet 1 0 12 - 1 24
1:13 Praktiknära skolforskning 0 0 17 8 19
1:14 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 011 6 4 670
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 54 - 27 163
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 2 420 695 4 886
1:17 Bidrag till vissa studier 0 - 1 4 - 4 18
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 1 2 348 169 3 101
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 2 - 8 62 - 6 135
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 190 26 1 538 268 3 078
2:1 Universitetskanslersämbetet 9 - 4 86 0 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 20 1 98 1 212
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 4 1 079 39 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 4 1 318 55 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 4 1 263 40 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 4 1 355 55 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 1 287 30 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 4 971 46 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 3 1 057 29 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 2 997 32 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 3 853 27 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 2 692 30 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 3 949 31 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 8 596 70 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 436 10 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 3 970 45 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 2 710 23 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 10 999 83 1 712
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 1 412 14 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 1 243 14 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 406 13 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 152 10 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 3 648 18 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 2 209 11 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 1 484 13 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 1 167 10 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 340 13 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 153 8 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 2 572 19 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 149 9 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 22 153 28 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 9 61 12 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 370 10 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 77 9 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 122 2 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 30 1 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 0 - 9 52 - 10 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 0 - 3 23 3 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 305 9 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 52 7 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 260 6 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 51 5 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 279 10 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 64 6 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 242 9 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 47 5 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 244 9 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 41 3 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 187 5 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 33 3 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 224 8 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 45 7 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 99 3 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 12 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 39 1 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 7 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 80 2 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 12 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 257 8 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 54 4 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 21 1 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 13 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 305 7 2 036 65 3 537
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 793 787 1 286 890 1 645
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 1 257 11 452
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 4 1 564 35 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 2 0 44 0 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 435 1 3 636 49 6 126
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 374 24 380
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 11 - 7 99 - 2 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 8 - 220 931 264 1 107
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 19 1 40
3:6 Institutet för rymdfysik 5 - 1 30 - 2 57
3:7 Kungl. biblioteket 44 15 244 25 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 25 - 3 50
3:9 Sunet 4 - 6 28 - 6 59
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 3 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 - 1 22 3 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 76 - 10 89
4:1 Internationella program 0 0 61 - 5 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 2 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 1 5 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 0 - 2 29 14 35
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 411 - 683 13 466 2 006 17 787
1:1 Statens kulturråd 6 1 35 0 57
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 27 24 965 553 1 034
1:3 Skapande skola 0 0 183 8 176
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 0 21 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 2 4 - 2 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 6 4 1 158 24 1 669
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 8 - 1 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 296 193 1 064 419 1 195
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 1 0 200 - 2 214
2:3 Statens musikverk 7 - 2 61 - 4 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 4 - 22 79 - 20 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 0 64 - 12 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 39 1 69
4:1 Statens konstråd 2 0 11 - 1 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 18 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 1 8 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 11 - 1 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 16 6 295 71 476
6:1 Riksarkivet 32 - 8 249 - 13 427
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 - 6 152 - 12 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 1 - 7 155 - 1 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 - 8 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 99 0 772 - 6 1 473
8:2 Centrala museer: Stiftelser 142 120 340 187 348
8:3 Bidrag till vissa museer 28 16 96 46 107
8:4 Forum för levande historia 4 - 1 25 - 1 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 6 - 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 17 0 58 0 82
10:1 Filmstöd 0 0 553 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 12 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 4 16 - 4 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 - 2 27 - 2 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 2 2 236 6 241
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 - 4 2
13:1 Stöd till idrotten 488 0 1 986 520 2 474
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 0 27 8 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 94 93 249 111 272
14:1 Bidrag till folkbildningen 42 - 1 032 3 372 148 4 462
14:2 Bidrag till tolkutbildning 0 - 1 21 - 2 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 37 - 5 113 - 15 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 - 44 146 3 193
15:1 Spelinspektionen 6 2 43 9 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 402 207 2 490 850 3 729
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 1 11 4 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 1 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 2 1 43
1:4 Boverket 29 - 2 175 3 333
1:5 Statens geotekniska institut 5 0 31 3 51
1:6 Lantmäteriet 50 0 370 26 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 0 9 - 16 - 30 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 291 197 1 732 866 2 100
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 0 18 - 2 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 0 0 6 - 19 25
2:1 Konsumentverket 15 1 98 4 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 29 0 53
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 14 0 28
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 - 5 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 3 0 4
19 Regional tillväxt 188 - 121 1 580 - 47 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 82 - 66 736 26 1 691
1:2 Transportbidrag 4 - 11 202 - 8 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 102 - 45 642 - 65 1 527
20 Allmän miljö- och naturvård 604 - 58 6 346 1 231 12 590
1:1 Naturvårdsverket 20 - 4 334 33 597
1:2 Miljöövervakning m.m. 5 - 23 173 49 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 18 - 93 919 288 1 154
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 3 - 80 374 - 397 899
1:5 Miljöforskning 0 0 67 1 94
1:6 Kemikalieinspektionen 23 2 157 - 1 291
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 23 5 208 32 262
1:8 Klimatbonus 157 33 1 028 367 1 760
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 27 - 1 156 11 268
1:10 Klimatanpassning 3 - 3 46 - 25 124
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 27 - 30 749 177 1 362
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 2 - 14 62 7 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 2 24 - 1 45
1:14 Skydd av värdefull natur 89 63 623 181 876
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 20 2 151 - 1 244
1:16 Klimatinvesteringar 94 81 579 405 1 955
1:17 Klimatpremier 0 0 74 68 170
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 - 3 - 31 50
1:19 Industriklivet 0 0 18 11 600
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 2 2 16 16 64
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 0 53 - 1 98
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 80 6 538 44 956
1:19 (2019) Elfordonspremie 0 - 1
21 Energi 109 1 1 774 469 3 502
1:1 Statens energimyndighet 27 - 1 182 - 6 305
1:2 Insatser för energieffektivisering 0 - 5 138 2 203
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 1 1 4 4 25
1:4 Energiforskning 52 - 8 778 57 1 568
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar 0 0 0 0 50
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 0 76 10 135
1:7 Energiteknik 0 0 433 381 835
1:8 Elberedskap 15 20 96 12 291
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 20 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 2 - 6 48 21 65
1:3 (2019) Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 - 1
1:5 (2019) Planeringsstöd för vindkraft 0 - 12
22 Kommunikationer 3 156 - 499 33 549 2 504 67 770
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 916 - 757 14 297 1 360 25 783
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 695 - 34 13 527 1 002 26 829
1:3 Trafikverket 96 - 13 793 - 49 1 420
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 76 5 188
1:7 Trafikavtal 5 - 29 563 - 7 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 6 1 33 1 55
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 66 19 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 141 34 436 - 1 003 2 215
1:12 Transportstyrelsen 45 - 24 1 140 - 71 2 215
1:13 Trafikanalys 5 - 1 35 - 3 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 3 - 4 1 066 1 004 930
1:15 Sjöfartsstöd 81 - 45 717 - 160 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 8 8 39 39 158
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 3 000
1:20 Tillskott till Luftfartsverket 363 363 363 363 900
1:21 Tillskott till Sjöfartsverket 300
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 26 2 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 8 2 67 1 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 4 - 1 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 2 49 3 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 1 - 3 36 - 1 296
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 627 - 993 5 942 - 704 20 521
1:1 Skogsstyrelsen 20 1 274 15 500
1:2 Insatser för skogsbruket 11 4 104 42 345
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 1 89 3 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 1 73 10 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 4 1 62 7 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 40 26 53
1:8 Statens jordbruksverk 54 - 3 373 - 2 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 2 3 4 1 7
1:10 Gårdsstöd m.m. 1 - 72 235 - 17 7 345
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 14 16 40 - 43 144
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 0 15 - 2 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 3 54 - 27 196
1:14 Livsmedelsverket 25 1 159 2 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 2 2 91 - 14 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 6 44 - 4 45
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 116 - 1 017 1 455 - 1 119 3 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 98 30 1 190 421 3 637
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 8 3 169
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 10 7 86 13 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 5 1 158 32 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 50 13 331 - 36 571
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 26 17 45 - 18 107
24 Näringsliv 1 853 937 36 012 31 867 158 352
1:1 Verket för innovationssystem 20 0 145 - 4 253
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 237 36 1 385 133 2 943
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 - 374 759 12 759
1:4 Tillväxtverket 33 16 226 63 464
1:5 Näringslivsutveckling 29 - 13 315 - 101 704
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 0 34 0 63
1:7 Turistfrämjande 52 24 105 19 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 24 3 138 5 246
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 3 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 0 0 5 - 2 14
1:11 Bolagsverket 2 0 22 - 2 47
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 5 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 - 1 89 1 155
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 160 2 160
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 2 14 13 25
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 200 110 3 625 3 475 12 101
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 17 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 7 7 16 16 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 72 50 207 50 319
1:21 Patent- och registreringsverket 29 2 184 - 6 337
1:22 Stöd vid korttidsarbete 520 520 27 351 27 351 94 910
1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 29 29 30 30 5 000
1:24 Omställningsstöd 544 544 651 651 39 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 1 19 7 36
2:2 Kommerskollegium 7 - 1 46 - 4 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 16 - 10 348 131 373
2:4 Investeringsfrämjande 0 - 6 68 25 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 50
25 Allmänna bidrag till kommuner 36 706 26 702 103 435 33 402 156 904
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 70 472 5 991 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 389 13 2 720 91 4 600
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 1 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 1 750 - 1 167 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 26 000 26 000 28 486 28 486 28 486
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 687 - 2 658 6 019 - 7 015 29 655
1:1 Räntor på statsskulden - 1 689 - 2 660 5 961 - 7 029 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 2 56 11 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 239 - 952 27 590 3 282 41 990
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 239 - 952 27 590 3 282 41 990
Förändring av anslagsbehållningar - 7 267
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 195
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 72
Summa utgiftsområden 105 236 26 155 676 897 95 338 1 310 728
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 106 924 28 813 670 877 102 354 1 281 144
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 4 943 21 549 - 3 707 63 534 13 798
Kassamässig korrigering 4 141 860 11 997 5 065 278
Totala utgifter 104 435 48 563 685 187 163 938 1 324 803
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt