Juni 2020 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev 224 miljoner kronor i juni. Det är 46 miljoner kronor (25,6 procent) högre än i juni 2019.

Utfallet för det första halvåret 2020 blev 221 miljoner kronor (17,9 procent) lägre än samma period föregående år.

Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
5 Internationell samverkan 224 46 1 015 - 221 2 079
1:1 Avgifter till internationella organisationer 172 80 788 - 180 1 368
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 7 - 21 46 - 32 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 22 3 47
1:9 Svenska institutet 15 - 1 67 7 131
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 17 - 9 39 - 8 176
Övriga anslag 10 - 4 52 - 12 164
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 4 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 - 5 - 9 15
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 - 2 26 1 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 14 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 10 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 - 1 3 - 3 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt