Juni 2020 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Beslut om ändrad EU-budget med anledning av coronapandemin

Avgiften till Europeiska unionen blev 4 681 miljoner kronor, vilket är 2 963 miljoner kronor högre än i juni 2019. Avgiften för det första halvåret uppgår till 25 352 miljoner kronor. Det är 4 234 miljoner kronor (20,1 procent) högre än samma period 2019.

EU antog ändringsbudget 1 och 2 i våras som ökade EU-budgeten för 2020 med ca 3,6 miljarder euro och uppgår till totalt 172,3 miljarder euro. Detta för att frigöra resurser med anledning av coronapandemin. Du kan läsa mer om de olika åtgärderna som EU vidtar här https://www.consilium.europa.eu/sv/infographics/covid-19-eu-emergency-response/ Under sommaren har EU även antagit ändringsbudget 3, 4 och 5 som kommer att påverka utfallet för EU-avgiften under hösten.

EU-avgiftens storlek per månad kan av olika skäl variera mellan åren. Den budgeterade årsavgiften till EU för 2020 är knappt 1 100 miljoner kronor högre än 2019.

Sveriges avgifter till och bidrag från EU för perioden januari-juni 2020 och 2019, miljoner kronor
Jan-Juni 2020 Jan-Juni 2019 Förändring
Avgifter till EU 25 352 21 117 4 235
Tullavgift 20 903 16 585 4 318
Mervärdesskattebaserad avgift 2 526 2 677 -151
BNI-baserad avgift 1 922 1 855 67
Bidrag från EU 12 323 10 438 1 885
Bidrag från EU:s jordbruksfonder 9 901 9 037 864
Bidrag från EU till fiskenäringen 37 68 -31
Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 131 424 707
Bidrag från Europeiska socialfonden 1 000 697 303
Bidrag till transeuropeiska nätverk 66 47 19
Övriga bidrag från EU 189 166 23
Nettoflöde från statsbudgeten till EU 13 029 10 679 2 350

Bidragen från EU redovisas under inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
27 Avgiften till Europeiska unionen 4 681 2 963 25 352 4 234 41 990
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 4 681 2 963 25 352 4 234 41 990
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt