Juni 2020 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och regioner. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner uppgick till 10 706 miljoner kronor i juni. Det är en ökning med 702 miljoner kronor (7,0 procent) jämfört med samma månad 2019.

Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och regioner med en tolftedel varje månad. Under juni betalade Skatteverket ut 10 067 miljoner kronor till kommunerna och regionerna. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 856 miljoner kronor (9,3 procent) mer än i juni 2019.

Utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 250 miljoner kronor vilket motsvarar en tolftedel av årsbudgeten. Det är 167 miljoner kronor (40,0 procent) lägre än i juni 2019.

De allmänna bidragen till kommunerna ökade det första halvåret 2020 med 6 700 miljoner kronor (11,2 procent) jämfört med samma period 2019.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 706 702 66 729 6 700 156 904
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 60 404 5 135 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 389 13 2 331 78 4 600
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 1 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 1 500 - 1 000 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 0 2 486 2 486 28 486
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt