Juni 2020 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv uppgick till 6 147 miljoner kronor i juni. Det är 5 661  miljoner kronor högre jämfört med utfallet för juni 2019. Det högre utfallet beror främst på utbetalningar av kapitaltillskott till Almi Företagspartner AB samt stöd vid korttidsarbete.  

För det första halvåret uppgår utfallet för utgiftsområdet till 34 159 miljoner kronor, vilket är 30 929 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2019.

Det högre utfallet beror främst på utbetalningar av stöd vid korttidsarbete för att mildra coronapandemins negativa effekter på sysselsättningen. Under juni belastades anslaget 1:22 Stöd vid korttidsarbete med 1 794 miljoner kronor och de sammanlagda utgifterna för stödet uppgår under det första halvåret till 26 831 miljoner kronor.

Riksdagen har vid tre tillfällen beslutat om att anvisa medel för anslaget 1:22 Stöd vid korttidsarbete. Totalt har 94 910 miljoner kronor anvisats anslaget under 2020.

Stöd vid korttidsarbete började tillämpas den 16 mars och den 7 april öppnade Tillväxtverket för att ta emot ansökningar för stödet.

Upp till ett tak på 44 000 kr i månaden per person står staten för 15 procent, 30 eller 45 procent av lönekostnaden vid nedgång i arbetstid på 20 procent, 40 procent respektive 60 procent.

För stödutbetalningar som avser perioden maj till juli medges en fjärde nivå där staten står för 60 procent av lönekostnaden vid en arbetstidsförkortning på 80 procent. Lagen trädde i kraft 1 juni vilket innebär att utbetalningar baserade på den nya stödnivån belastar anslaget tidigast i juni.

Utfallet för anslag 1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag blev 3 350 miljoner kronor i juni och avser i sin helhet kapitaltillskott till Almi Företagspartner AB. Almis verksamhet syftar till att utveckla och finansiera små och medelstora företag och bolaget erbjuder bland annat marknadskompletterande finansiering. Mot bakgrund av utbrottet av det nya coronaviruset anser regeringen att det är angeläget att underlätta företagens tillgång till finansiering. Kapitaltillskottet syftar till att förstärka Almis kapacitet för utlåning till företag.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
24 Näringsliv 6 147 5 661 34 159 30 929 158 352
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 266 - 12 1 148 97 2 943
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 380 380 759 386 759
1:5 Näringslivsutveckling 54 48 286 - 88 704
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 160 2 160
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 3 350 3 350 3 425 3 365 12 101
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 135 0 319
1:21 Patent- och registreringsverket 24 - 1 156 - 8 337
1:22 Stöd vid korttidsarbete 1 794 1 794 26 831 26 831 94 910
1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 1 1 1 1 5 000
1:24 Omställningsstöd 107 107 107 107 39 000
2:3 Exportfrämjande verksamhet 12 - 27 332 142 373
Övriga anslag 136 21 819 95 1 745
1:1 Verket för innovationssystem 21 - 3 125 - 4 253
1:4 Tillväxtverket 58 30 192 47 464
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 0 29 0 63
1:7 Turistfrämjande 0 0 52 - 5 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 19 - 3 114 2 246
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 3 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 5 - 2 14
1:11 Bolagsverket 4 1 20 - 2 47
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 4 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 0 76 1 155
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 2 12 10 25
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 17 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 9 9 18
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 2 16 6 36
2:2 Kommerskollegium 6 - 1 40 - 3 92
2:4 Investeringsfrämjande 0 - 6 68 31 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt