Juni 2020 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård uppgick till 754 miljoner kronor, vilket är 76 miljoner kronor (11,1 procent) högre än i juni 2019.

För det första halvåret uppgår utfallet för utgiftsområdet till 5 743 miljoner kronor. Det är 1 288 miljoner kronor (28,9 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst anslagen 1:3 Åtgärder för värdefull natur, 1:8 Klimatbonus, 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö samt 1:16 Klimatinvesteringar.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
20 Allmän miljö- och naturvård 754 76 5 743 1 288 12 590
1:1 Naturvårdsverket 55 - 4 314 37 597
1:2 Miljöövervakning m.m. 35 3 168 72 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 25 - 118 900 381 1 154
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 32 17 371 - 316 899
1:8 Klimatbonus 164 54 872 334 1 760
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 48 17 721 207 1 362
1:14 Skydd av värdefull natur 91 35 534 118 876
1:16 Klimatinvesteringar 78 73 486 324 1 955
1:17 Klimatpremier 0 - 4 74 68 170
1:19 Industriklivet 11 5 18 11 600
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 84 20 458 38 956
Övriga anslag 131 - 22 828 14 1 796
1:5 Miljöforskning 4 - 7 67 1 94
1:6 Kemikalieinspektionen 20 - 1 134 - 3 291
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 50 - 9 185 27 262
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 19 2 129 12 268
1:10 Klimatanpassning 6 - 3 42 - 22 124
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 4 0 60 20 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 0 24 0 45
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 20 - 3 131 - 3 244
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen - 4 - 4 - 3 - 31 50
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 4 4 14 14 64
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 - 1 46 - 1 98
1:19 (2019) Elfordonspremie 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt