Juni 2020 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 1 083 miljoner kronor i juni, vilket är 97 miljoner kronor (9,9 procent) högre än samma månad föregående år.

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (512 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (408 miljoner kronor).

För det första halvåret uppgår utfallet för utgiftsområdet till 12 634 miljoner kronor. Det är 774 miljoner kronor (6,5 procent) högre än samma period 2019.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
15 Studiestöd 1 083 97 12 634 774 27 107
1:1 Studiehjälp 408 5 2 622 - 1 4 382
1:2 Studiemedel 512 92 8 395 826 19 016
1:3 Avsättning för kreditförluster 62 2 893 3 1 955
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 91 14 196
1:7 Studiestartsstöd 13 - 6 125 - 80 552
1:8 Centrala studiestödsnämnden 77 3 447 4 900
Övriga anslag 12 1 60 7 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 7 0 35 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 1 18 6 27
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 8 0 17
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt