Juni 2020 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i juni 900 miljoner kronor, vilket är 587 miljoner kronor lägre än i juni 2019.  Kommunersättningar vid flyktingmottagande fortsätter att minska och blev 596 miljoner kronor lägre jämfört med samma period förra året.

Utfallet för utgiftsområdet det första halvåret uppgick till 5 073 miljoner kronor, vilket är 2 086 miljoner kronor (29,1 procent) lägre än samma period 2019. Det beror på att det totala antalet nyanlända som kommunerna ersätts för har minskat med knappt 37 procent. Schablonersättningarna för mottagande av nyanlända har därmed minskat med 1 390 miljoner kronor (39,1 procent). Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med cirka 28 procent, varför ersättningarna för dessa minskat med 1 203 miljoner kronor (50,3 procent). Åt andra hållet går utfallet för anslaget 4:1 Åtgärder mot segregation som är 444 miljoner kronor högre. Det beror på att Tillväxtverket betalat ut statsbidrag till kommuner, regioner och andra organisationer tidigare i år jämfört med förra året.

Antal kommunmottagna maj 2020*
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna maj 2020 653 2 090 -1 437 -68,8
= varav ens. barn och ungdomar** 111 330 -219 -66,4

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för juni redovisas antalet kommunmottagna i maj.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Kommunmottagna m.m. januari-maj 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-maj 2020 6 285 13 143 -6 858 -52,2
- varav män 3 495 7 633 -4 138 -54,2
- varav kvinnor 2 790 5 510 -2 720 -49,4
- varav ens. barn och ungdomar** 1 029 2 990 -1 961 -65,6
- varav pojkar 909 2 842 -1 933 -68,0
- varav flickor 120 148 -28 -18,9
Andel pojkar 88,3% 95,1%
Andel flickor 11,7% 4,9%
Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i juni 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna*** 56 549 90 224 -33 675 -37,3
-varav ensamkommande 10 371 14 481 -4 110 -28,4

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 900 - 587 5 073 - 2 086 10 121
1:1 Etableringsåtgärder 25 - 61 78 - 82 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 742 - 596 4 061 - 2 500 8 503
1:3 Hemutrustningslån 4 - 2 23 - 18 127
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 26 22 270 56 495
Övriga anslag 102 49 640 458 840
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 - 1 60 - 2 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 36 11 71 17 92
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 - 1 33 0 75
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 7 - 1 23 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 41 40 444 443 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 8 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt