Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Juni 2020 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 231 miljoner kronor i juni, vilket är 113 miljoner kronor högre än utfallet för juni 2019. Det högre utfallet avser främst utgifter för anslaget 1:2 Föräldraförsäkring.

Utgifterna för anslag 1:2 Föräldraförsäkring blev 3 756 miljoner kronor i juni, vilket är 115 miljoner kronor (3,2 procent) högre än utfallet i juni 2019. Utgifterna avser huvudsakligen föräldrapenning respektive tillfällig föräldrapenning.

Utfallet för tillfällig föräldrapenning blev 735 miljoner kronor, vilket är 163 miljoner kronor (28,6 procent) högre jämfört med föregående år.

På grund av det nya coronaviruset gäller tillfälliga regler från den 19 mars. De innebär bland annat att den som ansöker om tillfällig föräldrapenning inte behöver skicka in ett läkarintyg när barnet varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar.

Under juni utbetalades ersättning för 672 349 nettodagar. Det är en ökning med 29,6 procent jämfört med juni 2019. Begreppet nettodag innebär t.ex. att två dagar med halv ersättning räknas som en nettodag.

Utgifterna för föräldrapenning uppgick i juni till 2 609 miljoner kronor, vilket är 77 miljoner kronor (2,9 procent) lägre jämfört med juni 2019.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 231 113 49 787 1 419 103 730
1:1 Barnbidrag 2 829 23 16 746 112 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 3 756 115 22 984 1 316 49 029
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 330 - 32 1 970 - 163 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 3 783 131 7 565
1:8 Bostadsbidrag 381 - 4 2 430 49 5 306
Övriga anslag 305 - 11 1 875 - 26 3 645
1:3 Underhållsstöd 214 - 14 1 331 - 45 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 6 - 2 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 90 4 539 21 997
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt