Juni 2020 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 3 057 miljoner kronor i juni, vilket är 193 miljoner kronor högre än i juni 2019.

Utgifterna det första halvåret 2020 uppgick till 18 412 miljoner kronor, vilket är 1 147 miljoner kronor (6,6 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 057 193 18 412 1 147 36 585
1:1 Garantipension till ålderspension 1 204 102 7 240 625 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 833 - 33 5 064 - 203 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 864 111 5 157 620 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 98 1 586 14 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 59 13 366 91 639
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt