Maj 2020 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och regioner. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner uppgick till 10 706 miljoner kronor i maj. Det är en ökning med 701 miljoner kronor (7,0 procent) jämfört med samma månad 2019. Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och regioner med en tolftedel varje månad. Under maj betalade Skatteverket ut 10 067 miljoner kronor till kommunerna och landstingen. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 856 miljoner kronor (9,3 procent) mer än i maj 2019.

Utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 250 miljoner kronor vilket motsvarar en tolftedel av årsbudgeten. Det är 167 miljoner kronor (40,0 procent) lägre än i maj 2019.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 706 701 56 023 5 998 156 904
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 50 337 4 279 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 389 13 1 943 65 4 600
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 - 1 7 1 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 1 250 - 833 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 0 2 486 2 486 28 486
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt