Maj 2020 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i maj 565 miljoner kronor, vilket är 228 miljoner kronor lägre än i maj 2019.  Kommunersättningar vid flyktingmottagande fortsätter att minska och blev 175 miljoner kronor lägre i maj jämfört med samma period förra året.

Utfallet för utgiftsområdet de första fem månaderna uppgick till 4 173 miljoner kronor, vilket är 1 499 miljoner kronor (26,4 procent) lägre än samma period 2019. Det beror på att det totala antalet nyanlända som kommunerna ersätts för har minskat med knappt 36 procent. Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med cirka 28 procent. Ersättningarna för dessa har minskat med 817 miljoner kronor (47,7 procent). Åt andra hållet går utfallet för anslaget 4:1 Åtgärder mot segregation som är 403 miljoner kronor högre. Det beror på att Tillväxtverket betalat ut statsbidrag till kommuner, regioner och andra organisationer tidigare i år jämfört med förra året.

Antal kommunmottagna april 2020*
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna april 2020 632 2 015 -1 383 -68,6
= varav ens. barn och ungdomar** 113 416 -303 -72,8

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för maj redovisas antalet kommunmottagna i april.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Kommunmottagna m.m. januari-april 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-april 2020 5 544 10 765 -5 221 -48,5
- varav män 3 084 6 382 -3 298 -51,7
- varav kvinnor 2 460 4 383 -1 923 -43,9
- varav ens. barn och ungdomar** 919 2 652 -1 733 -65,3
- varav pojkar 818 2 535 -1 717 -67,7
- varav flickor 101 117 -16 -13,7
Andel pojkar 89,0% 95,6%
Andel flickor 11,0% 4,4%
Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i maj 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna*** 59 637 93 477 -33 840 -36,2
-varav ensamkommande 10 551 14 731 -4 180 -28,4

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 565 - 228 4 173 - 1 499 10 121
1:1 Etableringsåtgärder 41 - 25 53 - 21 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 489 - 175 3 319 - 1 904 8 503
1:3 Hemutrustningslån 3 - 4 19 - 16 127
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 16 - 21 244 33 495
Övriga anslag 16 - 3 538 409 840
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 - 2 50 - 1 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 0 0 35 5 92
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 - 1 27 1 75
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 15 2 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 403 403 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 7 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt