Maj 2020 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 032 miljoner kronor i maj, vilket är 139 miljoner kronor högre än utfallet för maj 2019. Det högre utfallet avser främst utgifter för anslaget 1:2 Föräldraförsäkring.

Utgifterna för anslag 1:2 Föräldraförsäkring blev 3 555 miljoner kronor i maj, vilket är 98 miljoner kronor (2,8 procent) högre än utfallet i maj 2019. Utgifterna avser huvudsakligen föräldrapenning respektive tillfällig föräldrapenning.

Utfallet för tillfällig föräldrapenning blev 734 miljoner kronor, vilket är 112 miljoner kronor (18,0 procent) högre jämfört med föregående år.

På grund av det nya coronaviruset gäller tillfälliga regler från den 19 mars. De innebär bland annat att den som ansöker om tillfällig föräldrapenning inte behöver skicka in ett läkarintyg när barnet varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar.

Under maj utbetalades ersättning för 682 878 nettodagar. Det är en ökning med 19,5 procent jämfört med maj 2019. Begreppet nettodag innebär t.ex. att två dagar med halv ersättning räknas som en nettodag.

Med anledning av det ökade antalet ansökningar har riksdagen beslutat att anvisa anslaget ytterligare 1 700 miljoner kronor i enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2020.

Utgifterna för föräldrapenning uppgick i maj till 2 411 miljoner kronor, vilket är 46 miljoner kronor (1,9 procent) lägre jämfört med maj 2019.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 032 139 41 556 1 306 103 690
1:1 Barnbidrag 2 815 21 13 917 88 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 3 555 98 19 227 1 201 48 989
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 344 - 26 1 639 - 131 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 3 152 109 7 565
1:8 Bostadsbidrag 381 31 2 050 53 5 306
Övriga anslag 307 - 6 1 570 - 15 3 645
1:3 Underhållsstöd 216 - 5 1 116 - 31 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 5 - 2 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 90 - 1 449 17 997
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt