Maj 2020 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i maj till 92,0 miljarder kronor, vilket är 35,3 miljarder kronor (62,4 procent) högre än i maj 2019. Ökningen förklaras delvis av skillnader i Riksgäldskontorets nettoutlåning jämfört med maj 2019 som innebär att utgifterna blev 22,5 miljarder kronor högre. Utgifterna ökade också på grund av att staten betalade ut 7,1 miljarder kronor till företag som stöd vid korttidsarbete i syfte att mildra coronapandemins negativa effekter på sysselsättningen. Dessutom blev utfallet för avgiften till EU 2,7 miljarder kronor högre i maj. Det förklaras delvis av att EU har begärt en tidigarelagd betalning av den budgeterade EU-avgiften för att finansiera åtgärder med anledning av coronapandemin.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 197 - 9 6 303 - 171 15 904
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 104 3 146
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 46 - 5 407 - 16 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 66 - 3 341 6 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 6 - 2 29 - 1 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 0 45 3 112
2:5 Riksrevisionen 26 - 2 137 - 2 348
3:1 Sametinget 3 - 1 23 3 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 661 - 8 3 165 - 21 7 922
5:1 Länsstyrelserna m.m. 286 24 1 382 80 3 232
6:1 Allmänna val och demokrati 11 - 20 58 - 265 145
6:2 Justitiekanslern 5 1 21 0 53
6:3 Datainspektionen 10 2 44 5 120
6:4 Valmyndigheten 1 - 1 7 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 85 1 169
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 100 - 3 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 - 4 2
8:1 Mediestöd 54 7 329 42 1 462
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 17 1 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 10 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 173 29 7 015 189 17 444
1:1 Statskontoret 7 2 37 5 100
1:2 Kammarkollegiet 6 0 25 - 8 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 2 5 5 - 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 - 1 0 - 1 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 902 0 5 517 105 13 895
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 4 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 - 1 27 1 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 - 1 69 2 175
1:9 Statistiska centralbyrån 53 8 250 20 584
1:10 Bidragsfastigheter 22 8 87 6 274
1:11 Finansinspektionen 52 2 268 21 623
1:12 Riksgäldskontoret 27 2 133 22 319
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 3 0 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 237 7 294
1:15 Statens servicecenter 51 - 9 250 9 699
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 5 - 1 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 - 1 35 - 4 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 27 15 62 5 177
3 Skatt, tull och exekution 946 18 4 740 93 12 312
1:1 Skatteverket 617 5 3 114 53 8 170
1:2 Tullverket 171 14 828 49 2 133
1:3 Kronofogdemyndigheten 158 - 1 798 - 8 2 009
4 Rättsväsendet 4 475 166 21 867 1 567 52 734
1:1 Polismyndigheten 2 433 145 11 842 1 126 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 130 - 6 656 - 2 1 681
1:3 Åklagarmyndigheten 156 20 726 67 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 62 4 300 21 736
1:5 Sveriges Domstolar 520 - 12 2 588 27 6 272
1:6 Kriminalvården 801 32 3 907 137 9 468
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 - 1 60 1 166
1:8 Rättsmedicinalverket 38 1 193 11 465
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 - 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 20 0 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 6 - 4 42 - 6 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 300 - 7 1 410 157 3 156
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 3 - 2 49 17 113
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 1 7 1 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 23 5 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 8 1 21
1:17 Domarnämnden 0 0 3 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 4 - 5 33 5 143
5 Internationell samverkan 49 - 60 791 - 267 2 077
1:1 Avgifter till internationella organisationer 38 - 46 617 - 260 1 368
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 6 - 5 39 - 11 193
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 4 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet - 12 - 12 - 6 - 9 15
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 18 3 45
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 2 22 3 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 12 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 8 0 19
1:9 Svenska institutet - 1 5 52 8 131
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 - 1 2 - 2 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 4 - 2 22 1 176
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 546 - 913 21 812 2 208 64 890
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 716 - 342 14 263 1 593 38 972
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 62 - 9 318 - 16 1 180
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 887 - 811 3 531 82 15 202
1:4 Forskning och teknikutveckling - 7 - 28 170 45 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 4 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 16 - 3 82 - 3 209
1:7 Officersutbildning m.m. 20 - 2 97 1 224
1:8 Försvarets radioanstalt 98 - 3 484 14 1 271
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 22 4 104 23 234
1:10 Nämnder m.m. 0 0 3 0 6
1:11 Försvarets materielverk 147 41 655 116 1 771
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 4 0 11
2:1 Kustbevakningen 106 - 4 522 12 1 304
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 1 - 24 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 1 - 3 14 - 109 28
2:4 Krisberedskap 306 208 609 327 1 306
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 191 38 396
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 132 37 573 97 1 463
2:7 Statens haverikommission 4 1 18 2 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 28 1 146 6 396
4:1 Elsäkerhetsverket 5 1 24 1 65
7 Internationellt bistånd 1 614 - 48 22 545 2 570 45 989
1:1 Biståndsverksamhet 1 496 - 57 21 908 2 509 44 260
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 98 3 557 58 1 515
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 6 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 2 51 3 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 7 4 18 0 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 5 0 20
8 Migration 778 - 351 4 469 - 1 053 11 626
1:1 Migrationsverket 387 - 13 1 924 9 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 247 - 109 1 736 - 789 4 936
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 1 109 60 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 84 - 4 353 - 71 962
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 16 - 13 81 - 49 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 22 - 7 132 1 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 13 - 10 93 - 25 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 9 1 41 6 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. - 195 - 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 8 353 819 38 080 8 437 97 665
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 0 11 - 2 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 3 - 3 31 - 1 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 61 0 152
1:4 Tandvårdsförmåner 332 - 180 2 257 - 430 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 652 160 11 551 430 30 039
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 838 - 79 7 474 5 358 21 479
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 28 9 177 8 548
1:8 Bidrag till psykiatri 45 41 1 969 1 843 2 160
1:9 Läkemedelsverket 14 0 63 2 150
1:10 E-hälsomyndigheten 6 - 2 30 - 8 120
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 273 273 715 715 2 900
2:1 Folkhälsomyndigheten 30 - 1 179 22 528
2:2 Insatser för vaccinberedskap 0 0 29 0 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 36 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 23 - 1 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 94 - 1 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 11 3 31
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 168 - 44 653 183 798
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 - 1 59 - 4 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 172 248 9 807 - 267 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 318 300 1 049 878 1 889
4:6 Statens institutionsstyrelse 96 12 464 37 1 407
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 165 68 385 - 364 499
5:1 Barnombudsmannen 1 1 10 0 26
5:2 Barnets rättigheter 2 2 14 6 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 2 - 1 38 - 45 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 - 1 14 - 2 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 48 6 245 31 662
8:1 Socialstyrelsen 60 5 287 19 927
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 63 6 302 25 745
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 716 619 43 573 901 118 049
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 871 685 17 398 1 457 42 232
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 563 - 129 17 965 - 663 42 150
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 112 2 548 - 7 1 408
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 212 - 13 1 092 - 44 2 608
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 16 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 156 57 1 409 - 309 2 466
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 5 3 1 114 210 18 140
2:1 Försäkringskassan 789 16 4 007 263 8 938
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 2 24 - 5 71
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 055 181 15 355 954 36 585
1:1 Garantipension till ålderspension 1 199 102 6 036 523 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 836 - 35 4 231 - 169 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 863 103 4 293 509 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 96 0 488 13 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 61 11 307 78 639
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 032 139 41 556 1 306 103 690
1:1 Barnbidrag 2 815 21 13 917 88 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 3 555 98 19 227 1 201 48 989
1:3 Underhållsstöd 216 - 5 1 116 - 31 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 5 - 2 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 90 - 1 449 17 997
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 344 - 26 1 639 - 131 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 3 152 109 7 565
1:8 Bostadsbidrag 381 31 2 050 53 5 306
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 565 - 228 4 173 - 1 499 10 121
1:1 Etableringsåtgärder 41 - 25 53 - 21 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 489 - 175 3 319 - 1 904 8 503
1:3 Hemutrustningslån 3 - 4 19 - 16 127
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 - 2 50 - 1 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 0 0 35 5 92
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 16 - 21 244 33 495
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 - 1 27 1 75
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 15 2 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 403 403 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 7 0 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 038 273 31 945 - 2 210 94 021
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 671 - 68 3 134 - 347 7 553
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 3 015 812 13 650 2 201 41 793
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 525 - 480 2 259 - 3 205 10 046
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 565 - 98 7 966 - 295 20 471
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 7 - 5 41 - 8 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 88 - 11 443 - 9 1 452
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 2 - 1 16 - 1 42
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 31 0 74
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 24 0 58
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 456 240 1 243 393 3 504
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 353 - 21 1 628 - 352 5 313
1:13 Lån till körkort 3 - 3 18 - 10 151
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 189 - 103 1 087 - 556 2 484
2:1 Arbetsmiljöverket 52 - 82 269 - 82 676
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 13 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 - 32 39
2:4 Medlingsinstitutet 3 - 2 17 - 2 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 1 - 1 10 0 38
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 94 94 94 94 112
2:5 (2019) Arbetslivspolitik 0 0
15 Studiestöd 1 884 96 11 551 677 27 107
1:1 Studiehjälp 441 - 3 2 214 - 6 4 382
1:2 Studiemedel 1 215 111 7 883 735 19 016
1:3 Avsättning för kreditförluster 130 1 831 1 1 955
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 91 14 196
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 28 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 0 14 5 27
1:7 Studiestartsstöd 17 - 11 113 - 74 552
1:8 Centrala studiestödsnämnden 75 - 2 371 1 900
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 6 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 5 523 542 33 715 1 659 84 729
1:1 Statens skolverk 114 20 405 23 1 136
1:2 Statens skolinspektion 33 2 171 5 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 55 - 19 295 5 762
1:4 Sameskolstyrelsen 6 - 2 24 2 52
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 473 229 1 412 85 3 431
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 126 4 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 1 912 - 144 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 32 2 91 4 191
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 18 23 - 22 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 2 - 8 57 - 9 380
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 0 986
1:12 Skolforskningsinstitutet 2 0 9 - 1 24
1:13 Praktiknära skolforskning 0 0 9 - 1 19
1:14 Bidrag till lärarlöner 0 0 10 3 4 670
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 27 - 13 163
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 1 764 39 4 886
1:17 Bidrag till vissa studier 1 - 1 3 - 1 18
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 1 186 117 3 101
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 - 1 49 0 135
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 215 35 1 123 193 3 078
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 0 64 3 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 16 0 64 0 212
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 6 771 29 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 8 941 42 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 6 902 30 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 8 968 42 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 919 22 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 693 36 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 4 755 22 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 5 712 25 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 4 610 20 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 5 495 23 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 5 678 23 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 10 426 52 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 311 7 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 693 35 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 3 507 17 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 12 713 61 1 712
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 2 295 10 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 2 174 11 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 290 10 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 2 109 8 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 3 463 13 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 2 150 8 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 2 346 10 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 120 8 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 2 243 9 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 109 6 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 3 408 14 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 107 7 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 1 109 5 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 44 3 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 264 7 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 55 7 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 87 2 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 22 0 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 43 - 1 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1 20 5 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 218 6 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 37 6 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 186 4 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 37 4 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 2 199 8 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 46 4 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 173 7 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 33 4 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 174 6 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 29 2 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 134 3 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 24 3 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 160 6 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 32 5 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 70 2 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 8 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 28 1 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 57 2 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 9 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 183 6 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 39 3 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 15 0 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 9 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 285 16 1 458 66 3 537
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 4 - 43 413 24 1 645
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 1 183 7 452
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 5 1 117 26 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 39 - 2 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 480 48 2 769 68 6 126
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer - 1 - 1 374 24 380
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 19 - 1 78 4 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 143 127 587 392 1 107
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 13 1 40
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 21 - 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 39 6 169 11 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 4 - 3 20 0 50
3:9 Sunet - 3 - 3 19 9 59
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 1 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 13 2 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 72 - 9 89
4:1 Internationella program 15 14 45 14 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 2 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 0 3 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 5 27 14 35
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 181 1 703 10 716 2 776 17 637
1:1 Statens kulturråd 5 0 24 0 57
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 442 435 564 435 1 034
1:3 Skapande skola 0 - 1 2 3 176
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 1 18 - 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 2 - 2 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 349 297 1 111 318 1 519
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 6 - 1 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 25 - 62 722 267 1 195
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 8 4 191 9 214
2:3 Statens musikverk 7 - 11 36 - 13 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 16 1 61 3 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 - 3 44 - 11 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 28 1 69
4:1 Statens konstråd 3 1 8 0 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 11 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 - 1 6 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 3 0 36 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 8 0 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 47 24 259 60 476
6:1 Riksarkivet 40 0 205 24 427
7:1 Riksantikvarieämbetet 19 - 1 110 - 4 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 1 2 85 6 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 99 - 11 554 - 4 1 473
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 20 195 86 348
8:3 Bidrag till vissa museer 4 - 2 57 22 107
8:4 Forum för levande historia 3 0 18 1 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 4 - 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 - 1 37 - 1 82
10:1 Filmstöd 1 1 553 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 9 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 4 2 12 0 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 0 18 0 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 112 - 2 241
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 1 0 - 3 2
13:1 Stöd till idrotten 0 - 2 1 498 520 2 474
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 0 23 6 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 27 15 154 20 272
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 037 1 037 3 197 1 048 4 462
14:2 Bidrag till tolkutbildning 0 - 1 20 - 1 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 77 - 10 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 74 2 193
15:1 Spelinspektionen 6 1 29 5 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 338 96 1 744 485 3 729
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 4 - 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 2 1 43
1:4 Boverket 22 2 118 4 333
1:5 Statens geotekniska institut 4 1 21 3 51
1:6 Lantmäteriet 52 3 262 18 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer - 3 - 4 - 17 - 23 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 241 97 1 220 506 2 100
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 - 1 11 - 2 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 0 0 6 - 19 25
2:1 Konsumentverket 13 0 68 2 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 20 1 53
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 9 - 1 28
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 - 4 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 - 2 2 0 4
19 Regional tillväxt 168 - 99 1 150 53 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 78 - 27 529 55 1 691
1:2 Transportbidrag 1 - 57 193 10 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 89 - 14 428 - 13 1 527
20 Allmän miljö- och naturvård 812 16 4 989 1 213 12 590
1:1 Naturvårdsverket 55 6 259 41 597
1:2 Miljöövervakning m.m. 16 - 11 133 68 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 35 - 249 875 499 1 154
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 26 23 339 - 334 899
1:5 Miljöforskning 0 0 63 8 94
1:6 Kemikalieinspektionen 19 - 1 114 - 2 291
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 63 31 135 36 262
1:8 Klimatbonus 140 32 708 281 1 760
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 19 - 3 110 10 268
1:10 Klimatanpassning 6 0 37 - 19 124
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 35 - 13 673 190 1 362
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 26 18 56 20 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 3 0 22 1 45
1:14 Skydd av värdefull natur 167 121 443 84 876
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 1 111 0 244
1:16 Klimatinvesteringar 75 44 408 251 1 955
1:17 Klimatpremier 0 - 1 74 73 170
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 1 - 27 50
1:19 Industriklivet 6 6 7 6 600
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 2 2 10 10 64
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 0 38 0 98
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 89 10 374 18 956
1:19 (2019) Elfordonspremie - 1 - 1
21 Energi 205 - 35 1 237 276 3 502
1:1 Statens energimyndighet 25 - 1 131 - 1 305
1:2 Insatser för energieffektivisering 22 - 44 126 6 203
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 0 0 1 1 25
1:4 Energiforskning 125 6 609 88 1 568
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar 0 0 0 0 50
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 2 52 9 135
1:7 Energiteknik 0 - 1 188 168 835
1:8 Elberedskap 15 0 62 - 13 291
1:9 Avgifter till internationella organisationer 4 4 19 0 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 3 2 47 29 65
1:3 (2019) Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0
1:5 (2019) Planeringsstöd för vindkraft - 3 - 10
22 Kommunikationer 4 841 - 561 22 387 602 66 270
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 302 - 24 9 841 589 25 783
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 827 - 43 8 575 427 26 629
1:3 Trafikverket 112 - 13 569 - 42 1 420
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 64 7 - 63 88
1:7 Trafikavtal 69 2 455 - 3 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 28 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 23 0 55
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 20 64 21 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 206 - 324 479 - 762 2 215
1:12 Transportstyrelsen 188 - 24 913 - 42 2 215
1:13 Trafikanalys 5 0 24 0 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 10 2 548 504 930
1:15 Sjöfartsstöd 85 - 58 557 - 65 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 6 6 31 31 158
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 3 000
2:1 Post- och telestyrelsen 4 - 1 21 1 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 12 2 45 1 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 3 - 1 3 - 3 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 - 3 45 3 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 5 1 34 4 296
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 724 - 49 4 471 358 20 521
1:1 Skogsstyrelsen 39 1 216 15 500
1:2 Insatser för skogsbruket 12 6 75 33 345
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 0 64 2 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 11 1 52 7 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 1 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 5 - 2 53 6 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 25 11 53
1:8 Statens jordbruksverk 57 - 4 262 4 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 3 1 7
1:10 Gårdsstöd m.m. 3 - 1 153 - 22 7 345
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 - 1 25 - 59 144
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 - 1 10 - 3 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 6 1 36 - 37 196
1:14 Livsmedelsverket 21 0 112 1 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 8 - 40 76 - 27 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 44 2 45
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 187 - 34 1 177 63 3 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 139 24 944 378 3 637
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 7 2 169
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 1 43 7 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 5 827 23 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 47 - 2 239 - 20 571
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 5 - 4 15 - 29 107
24 Näringsliv 7 831 7 422 28 012 25 268 150 052
1:1 Verket för innovationssystem 21 0 104 - 1 253
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 223 49 883 109 2 943
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 380 6 759
1:4 Tillväxtverket 35 15 134 18 464
1:5 Näringslivsutveckling 84 27 231 - 136 704
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 - 2 23 0 63
1:7 Turistfrämjande 0 0 52 - 5 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 18 1 95 5 246
1:9 Geovetenskaplig forskning 1 0 2 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 4 - 2 14
1:11 Bolagsverket 3 - 1 16 - 3 47
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 11 0 63 2 155
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 160 2 160
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 6 5 10 9 25
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 75 15 3 801
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 17 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 2 2 9 9 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 112 0 319
1:21 Patent- och registreringsverket 24 - 5 131 - 7 337
1:22 Stöd vid korttidsarbete 7 135 7 135 25 037 25 037 94 910
1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 0 0 0 0 5 000
1:24 Omställningsstöd 39 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 1 13 5 36
2:2 Kommerskollegium 6 - 1 33 - 3 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 185 158 320 169 373
2:4 Investeringsfrämjande 45 37 68 37 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 50
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 706 701 56 023 5 998 156 904
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 50 337 4 279 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 389 13 1 943 65 4 600
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 - 1 7 1 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 1 250 - 833 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 0 2 486 2 486 28 486
26 Statsskuldsräntor m.m. 5 875 - 411 10 356 - 3 616 29 655
1:1 Räntor på statsskulden 5 874 - 411 10 301 - 3 627 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 0 53 10 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 4 888 2 656 20 671 1 271 41 990
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 4 888 2 656 20 671 1 271 41 990
Förändring av anslagsbehållningar - 7 267
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 195
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 72
Summa utgiftsområden 96 511 12 713 471 244 50 047 1 294 198
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 90 636 13 124 460 888 53 663 1 264 614
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 2 329 22 491 2 503 42 484 13 798
Kassamässig korrigering - 2 215 129 7 263 8 556 278
Totala utgifter 91 966 35 333 481 010 101 087 1 308 273
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt