April 2020 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Avgiften till Europeiska unionen blev 3 358 miljoner kronor, vilket är 937 miljoner kronor högre än i april 2019.

Avgiften för perioden januari-april uppgick till 15 783 miljoner kronor, vilket är 1 385 miljoner kronor (8,1 procent) lägre än samma period 2019. EU-avgiftens storlek per månad kan av olika skäl variera mellan åren. Den budgeterade årsavgiften till EU för 2020 är dock knappt 1 100 miljoner kronor högre än 2019.

Sveriges avgifter till och bidrag från EU för perioden januari-april 2020 och 2019, miljoner kronor
Jan-Apr 2020 Jan-Apr 2019 Förändring
Avgifter till EU 15 783 17 168 -1 385
Tullavgift 1 721 1 732 -11
Mervärdesskattebaserad avgift 1 318 1 431 -202
BNI-baserad avgift 12 743 14 004 -1 261
Bidrag från EU 10 092 9 411 681
Bidrag från EU:s jordbruksfonder 9 281 8 533 748
Bidrag från EU till fiskenäringen 37 0 37
Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 290 2 288
Bidrag från Europeiska socialfonden 238 689 -451
Bidrag till transeuropeiska nätverk 64 23 41
Övriga bidrag från EU 182 166 16
Nettoflöde från statsbudgeten till EU 5 691 7 757 -2 066

Bidragen från EU redovisas under inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 358 937 15 783 - 1 385 41 990
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 358 937 15 783 - 1 385 41 990
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt