April 2020 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i april 853 miljoner kronor, vilket är 109 miljoner kronor högre än i april 2019.

Utfallet hittills i år blev 407 miljoner kronor (12,2 procent) högre än motsvarande period 2019. Utgifterna för åtgärder för landsbygdens miljö och struktur samt landsbygdsstöd finansierat från EU har sammantaget ökat med 97 miljoner kronor. Det beror främst på att utbetalningarna till fleråriga projekt inom ramen för EU:s program ökar generellt mot slutet av programperioden eftersom att allt fler projekt påbörjas och upparbetar mer kostnader när programperioden fortskrider. Programperioden avser 2014-2020.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 853 109 3 747 407 19 790
1:2 Insatser för skogsbruket 17 11 63 27 252
1:10 Gårdsstöd m.m. 5 0 149 - 22 7 345
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 204 - 6 990 97 3 896
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 197 101 805 353 2 987
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 5 662 19 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 52 7 192 - 18 571
Övriga anslag 213 - 9 886 - 50 2 753
1:1 Skogsstyrelsen 50 8 177 14 488
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 0 51 2 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 1 41 6 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 3 0 5 1 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 18 0 49 8 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 25 11 53
1:8 Statens jordbruksverk 39 - 5 205 8 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 2 1 3 1 7
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 - 3 25 - 58 144
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 0 8 - 2 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 8 2 30 - 38 164
1:14 Livsmedelsverket 23 0 91 2 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 30 - 16 68 12 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 44 2 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 7 2 50
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 10 7 39 5 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1 1 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 2 - 7 11 - 25 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt