April 2020 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i april 921 miljoner kronor, vilket är 332 miljoner kronor lägre än i april 2019.  Kommunersättningar vid flyktingmottagande fortsätter att minska och blev 434 miljoner kronor lägre i april jämfört med samma period förra året.

Utgifterna för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering minskade med 1 271 miljoner kronor (26,1 procent) under de första fyra månaderna. Det beror på att det totala antalet nyanlända som kommunerna ersätts för har minskat med knappt 36 procent. Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med cirka 29 procent. Åt andra hållet går utfallet för anslaget 4:1 Åtgärder mot segregation som är 403 miljoner kronor högre. Det beror på att Tillväxtverket betalat ut statsbidrag till kommuner, regioner och andra organisationer tidigare i år jämfört med förra året.

Antal kommunmottagna mars 2020*
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna mars 2020 1 040 2 785 -1 745 -62,7
= varav ens. barn och ungdomar** 159 494 -335 -67,8

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för april redovisas antalet kommunmottagna i mars.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Kommunmottagna m.m. januari-mars 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-mars 2020 4 735 8 490 -3 755 -44,2
- varav män 2 674 5 134 -2 460 -47,9
- varav kvinnor 2 061 3 356 -1 295 -38,6
- varav ens. barn och ungdomar** 799 2 243 -1 444 -64,4
- varav pojkar 729 2 155 -1 426 -66,2
- varav flickor 70 88 -18 -20,5
Andel pojkar 91,2% 96,1%
Andel flickor 8,8% 3,9%
Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i april 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna*** 62 720 97 460 -34 740 -35,6
-varav ensamkommande 10 774 15 070 -4 296 -28,5

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 921 - 332 3 609 - 1 271 10 116
1:1 Etableringsåtgärder 4 2 12 4 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 736 - 434 2 830 - 1 729 8 503
1:3 Hemutrustningslån 3 - 3 16 - 12 127
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 68 11 228 54 495
Övriga anslag 110 91 522 412 835
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 11 1 41 1 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 4 2 35 5 92
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 4 - 1 22 2 70
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 15 2 28
4:1 Åtgärder mot segregation 90 90 403 402 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 - 1 6 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt