April 2020 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Ökade utgifter för tillfällig föräldrapenning i april

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 852 miljoner kronor i april, vilket är 944 miljoner kronor högre än utfallet för april 2019. Det högre utfallet avser främst utgifter för anslaget 1:2 Föräldraförsäkring.

Utgifterna för anslag 1:2 Föräldraförsäkring blev 4 386 miljoner kronor i april, vilket är 853 miljoner kronor (24,2 procent) högre än utfallet i april 2019. Utgifterna avser huvudsakligen föräldrapenning respektive tillfällig föräldrapenning.

Utfallet för tillfällig föräldrapenning blev 1 401 miljoner kronor vilket är 674 miljoner kronor (92,8 procent) högre jämfört med föregående år.

På grund av det nya coronaviruset gäller tillfälliga regler från den 19 mars. De innebär bland annat att den som ansöker om tillfällig föräldrapenning inte behöver skicka in ett läkarintyg när barnet varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar.

Antalet ansökningar om tillfällig föräldrapenning har ökat och under april utbetalades ersättning för 1 341 376 nettodagar. Det är en ökning med 96,4 procent jämfört med april 2019. Begreppet nettodag innebär t.ex. att två dagar med halv ersättning räknas som en nettodag.

Med anledning av det ökade antalet ansökningar innehåller regeringens proposition Vårändringsbudget för 2020 förslag till en ökning av anslaget med 1 700 miljoner kronor.  

Utgifterna för föräldrapenning uppgick i april till 2 574 miljoner kronor vilket är 149 miljoner kronor (6,1 procent) högre jämfört med april 2019.  

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 852 944 33 524 1 167 101 430
1:1 Barnbidrag 2 802 35 11 102 67 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 4 386 853 15 672 1 104 47 289
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 375 14 1 296 - 105 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 2 522 87 7 565
1:8 Bostadsbidrag 334 14 1 669 22 4 746
Övriga anslag 324 5 1 263 - 9 3 645
1:3 Underhållsstöd 232 2 900 - 26 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 4 - 2 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 92 4 359 18 997
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt