April 2020 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 88,1 miljarder kronor i april. Det är 9,9 miljarder kronor (12,6 procent) högre än i april 2019. Det beror främst på att utgifterna för utgiftsområde 24 Näringsliv blev 17,8 miljarder kronor högre jämfört med föregående år till följd av utbetalning av stöd vid korttidsarbete.  

Hittills i år uppgår de totala utgifterna till 389,0 miljarder kronor. Det är 65,8 miljarder kronor (20,3 procent) högre jämfört med samma period 2019. Det beror till stor del på att Riksgäldskontorets nettoutlåning ökade med 20,0 miljarder kronor jämfört med 2019, bland annat eftersom AB Svensk Exportkredit i mars lånade 10,0 miljarder kronor i Riksgäldskontoret. Därtill ökade utgifterna för bland annat Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt Allmänna bidrag till kommuner med 7,6 miljarder kronor respektive 5,3 miljarder kronor.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 279 5 5 106 - 162 15 131
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 98 3 146
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 47 - 7 361 - 11 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 79 18 275 9 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 - 1 23 0 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 - 1 35 3 112
2:5 Riksrevisionen 27 - 2 111 0 348
3:1 Sametinget 5 0 20 4 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 675 - 8 2 504 - 14 7 922
5:1 Länsstyrelserna m.m. 291 22 1 096 55 3 172
6:1 Allmänna val och demokrati 5 - 19 47 - 245 142
6:2 Justitiekanslern 4 0 17 0 53
6:3 Datainspektionen 11 4 35 3 110
6:4 Valmyndigheten 1 0 5 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 42 1 85 1 169
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 7 - 1 99 - 2 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 1 - 4 2
8:1 Mediestöd 58 0 275 36 762
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 13 1 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 - 1 8 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 707 46 5 841 160 17 390
1:1 Statskontoret 10 3 30 4 100
1:2 Kammarkollegiet 6 0 20 - 7 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 - 5 2 - 6 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 431 26 4 616 105 13 895
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 4 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 23 1 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 0 56 3 175
1:9 Statistiska centralbyrån 54 5 197 12 584
1:10 Bidragsfastigheter 28 8 65 - 2 274
1:11 Finansinspektionen 54 2 216 19 623
1:12 Riksgäldskontoret 28 3 106 19 319
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 3 0 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1 0 237 8 241
1:15 Statens servicecenter 49 - 1 199 18 699
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 5 - 1 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 0 28 - 3 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 16 2 35 - 10 177
3 Skatt, tull och exekution 998 9 3 794 76 12 152
1:1 Skatteverket 669 13 2 496 48 8 020
1:2 Tullverket 171 - 2 658 35 2 123
1:3 Kronofogdemyndigheten 158 - 3 640 - 7 2 009
4 Rättsväsendet 4 447 383 17 392 1 402 51 731
1:1 Polismyndigheten 2 382 232 9 409 981 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 136 - 4 526 4 1 641
1:3 Åklagarmyndigheten 134 2 570 47 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 60 4 237 17 736
1:5 Sveriges Domstolar 530 4 2 068 39 6 242
1:6 Kriminalvården 778 48 3 106 105 9 448
1:7 Brottsförebyggande rådet 11 - 1 48 2 166
1:8 Rättsmedicinalverket 38 0 155 10 455
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 5 1 16 1 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 11 2 35 - 2 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 296 59 1 110 163 2 356
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 22 11 45 19 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 3 2 5 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 18 5 22 5 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 6 1 21
1:17 Domarnämnden 0 0 2 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 22 18 29 10 113
5 Internationell samverkan 127 6 742 - 207 2 028
1:1 Avgifter till internationella organisationer 75 4 579 - 213 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 8 - 3 33 - 6 193
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 4 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 5 5 6 3 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 15 2 45
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 0 17 1 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 9 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 6 0 19
1:9 Svenska institutet 16 3 53 3 131
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 - 1 2 - 1 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 7 - 3 18 3 176
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 677 - 634 17 266 3 121 64 875
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 191 492 11 547 1 935 38 972
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 71 - 2 255 - 7 1 180
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 583 - 1 161 2 644 893 15 202
1:4 Forskning och teknikutveckling 165 70 177 72 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 3 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 17 0 66 0 209
1:7 Officersutbildning m.m. 18 1 77 3 224
1:8 Försvarets radioanstalt 96 - 3 386 17 1 271
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 21 7 81 19 234
1:10 Nämnder m.m. 1 0 2 0 6
1:11 Försvarets materielverk 148 4 508 75 1 771
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 3 0 11
2:1 Kustbevakningen 106 0 415 16 1 304
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 1 - 24 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 - 23 13 - 106 28
2:4 Krisberedskap 105 - 22 303 120 1 311
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 191 38 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 118 2 441 60 1 458
2:7 Statens haverikommission 4 1 14 2 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 27 - 1 118 5 396
4:1 Elsäkerhetsverket 5 1 19 1 65
7 Internationellt bistånd 3 614 507 20 931 2 619 45 989
1:1 Biståndsverksamhet 3 480 491 20 412 2 566 44 283
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 118 17 459 55 1 492
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 5 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 0 41 1 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 - 1 11 - 3 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 4 - 1 20
8 Migration 919 - 193 3 692 - 702 11 446
1:1 Migrationsverket 369 - 5 1 538 21 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 411 - 119 1 489 - 680 4 936
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 40 109 61 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 68 - 18 269 - 67 782
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 16 - 11 66 - 36 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 33 12 109 8 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 14 - 11 79 - 15 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 7 0 32 5 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7 725 1 833 29 727 7 618 86 783
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 - 1 8 - 2 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2 - 4 28 2 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 0 48 0 152
1:4 Tandvårdsförmåner 326 - 306 1 925 - 250 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 641 169 8 899 270 29 680
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 978 1 931 5 636 5 437 11 769
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 19 - 25 149 0 498
1:8 Bidrag till psykiatri 14 15 1 924 1 802 2 160
1:9 Läkemedelsverket 13 1 49 2 150
1:10 E-hälsomyndigheten 7 - 3 24 - 7 120
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 0 443 443 2 900
2:1 Folkhälsomyndigheten 40 10 149 23 470
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 29 0 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 - 1 36 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 - 1 18 - 1 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 46 94 - 1 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 0 9 2 28
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 274 179 485 227 798
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 12 3 49 - 2 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 685 - 343 7 635 - 515 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 271 242 730 578 1 427
4:6 Statens institutionsstyrelse 97 10 368 25 1 157
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 80 - 94 220 - 432 749
5:1 Barnombudsmannen 1 - 3 9 - 1 26
5:2 Barnets rättigheter 0 0 12 4 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 16 - 10 35 - 44 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 - 1 11 - 1 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 48 4 196 25 662
8:1 Socialstyrelsen 63 7 227 14 720
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 56 8 239 19 745
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 892 - 214 34 857 282 104 486
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 4 069 871 13 527 772 38 726
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 570 - 127 14 402 - 534 42 150
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 113 2 435 - 8 1 408
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 224 - 5 880 - 31 2 608
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 13 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 72 - 111 1 253 - 366 2 509
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 12 - 888 1 109 206 8 040
2:1 Försäkringskassan 824 46 3 219 246 8 938
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 2 20 - 3 71
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 084 209 12 301 772 36 542
1:1 Garantipension till ålderspension 1 206 108 4 837 421 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 842 - 34 3 396 - 135 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 871 111 3 430 406 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 99 4 392 13 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 66 20 246 67 596
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 852 944 33 524 1 167 101 430
1:1 Barnbidrag 2 802 35 11 102 67 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 4 386 853 15 672 1 104 47 289
1:3 Underhållsstöd 232 2 900 - 26 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 4 - 2 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 92 4 359 18 997
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 375 14 1 296 - 105 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 2 522 87 7 565
1:8 Bostadsbidrag 334 14 1 669 22 4 746
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 921 - 332 3 609 - 1 271 10 116
1:1 Etableringsåtgärder 4 2 12 4 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 736 - 434 2 830 - 1 729 8 503
1:3 Hemutrustningslån 3 - 3 16 - 12 127
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 11 1 41 1 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 4 2 35 5 92
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 68 11 228 54 495
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 4 - 1 22 2 70
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 15 2 28
4:1 Åtgärder mot segregation 90 90 403 402 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 - 1 6 0 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 156 - 859 24 907 - 2 483 82 179
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 622 - 16 2 463 - 279 7 223
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 714 498 10 635 1 389 33 131
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 386 - 827 1 735 - 2 724 8 882
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 590 - 195 6 401 - 197 20 471
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 0 34 - 4 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 74 - 23 355 1 1 452
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 14 0 42
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 25 0 74
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 19 0 58
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 234 66 787 153 1 875
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 251 - 251 1 275 - 331 5 263
1:13 Lån till körkort 3 - 2 15 - 7 151
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 204 - 106 898 - 453 2 484
2:1 Arbetsmiljöverket 49 - 2 217 1 677
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 10 1 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 - 32 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 - 1 14 0 51
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 0 8 1 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 0 0 112
2:5 (2019) Arbetslivspolitik 0 0
15 Studiestöd 2 369 175 9 666 581 26 508
1:1 Studiehjälp 444 - 1 1 773 - 3 4 382
1:2 Studiemedel 1 614 180 6 668 624 18 608
1:3 Avsättning för kreditförluster 161 3 700 0 1 923
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 46 1 91 14 190
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 24 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 2 11 5 27
1:7 Studiestartsstöd 23 - 16 96 - 64 410
1:8 Centrala studiestödsnämnden 71 5 296 3 890
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 5 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 7 074 - 105 28 192 1 117 82 816
1:1 Statens skolverk 91 - 8 291 3 1 136
1:2 Statens skolinspektion 35 2 138 3 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 65 - 32 240 24 762
1:4 Sameskolstyrelsen 2 - 2 18 4 52
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 370 - 158 939 - 143 3 411
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 20 0 126 4 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 1 912 - 144 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 6 - 20 59 2 191
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 3 - 3 21 - 4 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 2 - 29 54 - 1 380
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 0 986
1:12 Skolforskningsinstitutet 2 0 8 0 24
1:13 Praktiknära skolforskning 0 0 9 - 1 19
1:14 Bidrag till lärarlöner 10 3 10 3 4 670
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 27 - 13 163
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 764 39 1 764 39 4 886
1:17 Bidrag till vissa studier 1 0 2 0 18
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 25 1 186 117 2 372
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 - 1 40 2 126
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 219 33 908 159 2 833
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 - 1 50 3 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 10 - 4 48 0 202
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 6 616 24 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 8 753 34 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 6 722 24 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 8 774 34 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 735 18 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 555 29 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 4 604 17 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 5 570 20 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 4 488 16 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 5 396 18 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 5 542 18 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 10 341 41 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 249 6 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 554 28 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 3 406 14 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 12 571 49 1 712
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 2 236 8 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 2 139 9 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 232 8 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 2 87 7 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 3 370 10 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 2 120 7 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 2 277 8 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 96 6 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 2 194 7 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 87 5 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 3 327 11 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 85 5 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 1 88 4 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 35 2 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 211 6 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 44 6 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 70 1 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 17 0 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 35 0 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1 16 4 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 174 5 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 30 5 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 149 3 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 29 3 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 2 160 6 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 37 3 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 138 5 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 27 3 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 139 5 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 23 2 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 107 3 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 19 2 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 128 5 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 26 4 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 56 1 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 22 1 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 46 1 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 147 5 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 31 3 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 12 0 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 301 11 1 173 50 3 537
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 7 - 31 410 67 860
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 2 146 6 457
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 5 894 21 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 1 - 1 39 - 1 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 448 24 2 289 20 6 036
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 32 3 375 25 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 17 12 59 5 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 36 - 71 444 264 1 112
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 11 1 35
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 17 - 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 33 5 129 6 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 2 16 3 50
3:9 Sunet 10 7 22 13 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 1 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 1 10 2 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 6 71 - 8 89
4:1 Internationella program 0 - 1 30 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 2 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 0 3 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 26 19 35
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 3 008 554 8 535 1 073 17 380
1:1 Statens kulturråd 6 1 20 0 57
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 2 - 5 122 0 1 034
1:3 Skapande skola 0 0 2 4 176
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 0 15 - 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 2 - 2 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 - 339 762 21 1 519
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 5 0 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 420 329 697 328 1 187
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 8 - 6 183 5 214
2:3 Statens musikverk 7 - 1 29 - 1 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 4 - 1 44 2 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 - 3 34 - 8 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 22 1 69
4:1 Statens konstråd 2 0 5 0 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 9 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 1 6 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 33 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 1 6 0 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 39 26 213 36 476
6:1 Riksarkivet 36 0 165 23 411
7:1 Riksantikvarieämbetet 17 - 8 90 - 3 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 0 0 84 4 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 128 5 455 7 1 473
8:2 Centrala museer: Stiftelser 126 105 194 106 348
8:3 Bidrag till vissa museer 33 25 53 24 107
8:4 Forum för levande historia 5 0 15 1 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 3 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 17 - 1 36 - 1 82
10:1 Filmstöd 3 - 1 553 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 7 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 4 0 8 - 2 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 0 15 0 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 6 111 - 2 241
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 1 0 - 3 2
13:1 Stöd till idrotten 988 500 1 498 522 2 474
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 4 2 22 6 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 - 70 128 4 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 080 5 2 160 11 4 320
14:2 Bidrag till tolkutbildning 3 0 20 0 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 37 - 5 77 - 10 150
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 74 2 193
15:1 Spelinspektionen 6 2 23 4 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 585 334 1 406 389 3 727
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 3 - 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 2 1 43
1:4 Boverket 25 - 1 96 2 333
1:5 Statens geotekniska institut 3 - 1 17 2 51
1:6 Lantmäteriet 56 2 210 15 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer - 12 - 7 - 14 - 19 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 486 340 979 409 2 100
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 0 9 - 1 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 1 0 5 - 19 25
2:1 Konsumentverket 14 1 56 2 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 16 1 53
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 8 0 26
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 - 4 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 1 2 2 4
19 Regional tillväxt 298 - 70 982 151 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 115 - 45 451 82 1 691
1:2 Transportbidrag 39 - 3 192 67 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 144 - 23 339 2 1 527
20 Allmän miljö- och naturvård 1 734 1 041 4 177 1 197 12 571
1:1 Naturvårdsverket 75 29 204 35 589
1:2 Miljöövervakning m.m. 59 33 117 79 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 770 739 840 747 1 115
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 64 - 8 313 - 357 919
1:5 Miljöforskning 0 - 3 63 8 94
1:6 Kemikalieinspektionen 20 - 1 95 - 1 276
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 18 1 72 5 262
1:8 Klimatbonus 154 51 568 248 1 760
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 21 1 91 13 268
1:10 Klimatanpassning 18 - 6 30 - 20 98
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 178 100 639 203 1 390
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 4 - 4 30 2 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 0 19 1 40
1:14 Skydd av värdefull natur 148 29 276 - 38 876
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 - 1 89 - 1 244
1:16 Klimatinvesteringar 79 62 333 206 1 955
1:17 Klimatpremier 4 4 74 73 170
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 1 1 1 - 27 50
1:19 Industriklivet 0 0 1 0 600
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 1 1 8 8 90
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 31 0 98
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 89 15 285 8 956
1:19 (2019) Elfordonspremie - 1 0
21 Energi 264 77 1 032 312 3 469
1:1 Statens energimyndighet 26 - 1 106 0 305
1:2 Insatser för energieffektivisering 12 3 104 50 203
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 1 1 1 1 25
1:4 Energiforskning 156 84 484 82 1 568
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar 50
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 1 42 7 135
1:7 Energiteknik 17 - 2 189 169 835
1:8 Elberedskap 13 0 47 - 13 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 - 15 15 - 4 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 27 10 44 27 65
1:3 (2019) Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0
1:5 (2019) Planeringsstöd för vindkraft - 4 - 8
22 Kommunikationer 4 355 - 283 17 546 1 163 61 296
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 714 - 558 7 540 613 25 784
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 635 64 6 748 470 24 655
1:3 Trafikverket 112 - 15 457 - 29 1 422
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 7 7 7 1 88
1:7 Trafikavtal 65 - 10 387 - 5 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 28 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 18 0 53
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 46 34 64 41 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 120 - 280 273 - 439 2 215
1:12 Transportstyrelsen 174 - 16 724 - 18 2 215
1:13 Trafikanalys 6 0 19 - 1 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 510 501 537 502 930
1:15 Sjöfartsstöd 110 - 1 471 - 7 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 9 9 25 25 157
2:1 Post- och telestyrelsen 5 1 17 2 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 10 3 32 - 1 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 0 - 2 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 1 - 23 44 6 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 4 2 29 4 296
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 853 109 3 747 407 19 790
1:1 Skogsstyrelsen 50 8 177 14 488
1:2 Insatser för skogsbruket 17 11 63 27 252
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 0 51 2 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 1 41 6 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 3 0 5 1 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 18 0 49 8 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 25 11 53
1:8 Statens jordbruksverk 39 - 5 205 8 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 2 1 3 1 7
1:10 Gårdsstöd m.m. 5 0 149 - 22 7 345
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 - 3 25 - 58 144
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 0 8 - 2 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 8 2 30 - 38 164
1:14 Livsmedelsverket 23 0 91 2 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 30 - 16 68 12 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 44 2 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 204 - 6 990 97 3 896
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 197 101 805 353 2 987
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 7 2 50
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 10 7 39 5 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 5 662 19 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 52 7 192 - 18 571
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1 1 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 2 - 7 11 - 25 107
24 Näringsliv 18 447 17 802 20 181 17 846 90 194
1:1 Verket för innovationssystem 20 - 1 82 - 1 253
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 307 - 7 660 61 2 953
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 380 6 759
1:4 Tillväxtverket 30 1 99 2 464
1:5 Näringslivsutveckling 47 - 64 147 - 163 693
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 0 19 2 63
1:7 Turistfrämjande 0 - 29 52 - 5 105
1:8 Sveriges geologiska undersökning 16 0 76 4 240
1:9 Geovetenskaplig forskning 1 0 2 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 3 - 2 14
1:11 Bolagsverket 3 0 13 - 2 47
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 0 52 2 155
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 160 2 160
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 2 4 3 25
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 75 15 76
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 17 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 7 7 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 90 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 27 1 107 - 3 337
1:22 Stöd vid korttidsarbete 17 902 17 902 17 902 17 902 77 850
1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 5 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 1 11 4 36
2:2 Kommerskollegium 7 0 27 - 1 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 26 - 3 135 11 367
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 23 0 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 50
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 707 704 45 317 5 297 130 904
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 40 270 3 423 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 390 15 1 554 52 4 600
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 3 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 1 000 - 667 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 0 2 486 2 486 2 486
26 Statsskuldsräntor m.m. 138 - 3 993 4 481 - 3 204 29 655
1:1 Räntor på statsskulden 135 - 3 995 4 426 - 3 216 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 2 2 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 53 10 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 358 937 15 783 - 1 385 41 990
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 358 937 15 783 - 1 385 41 990
Förändring av anslagsbehållningar - 7 267
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 195
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 72
Summa utgiftsområden 106 587 18 992 374 733 37 334 1 158 985
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 106 449 22 984 370 252 40 539 1 129 401
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 19 412 - 15 947 4 832 19 993 13 798
Kassamässig korrigering 945 6 850 9 478 8 427 278
Totala utgifter 88 120 9 894 389 044 65 754 1 173 061
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt