Mars 2020 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och regioner. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner uppgick till 13 192 miljoner kronor i mars. Det är en ökning med 3 188 miljoner kronor (31,9 procent) jämfört med samma månad 2019. Ökningen beror främst på att 2 486 miljoner kronor har betalats ut i stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden. Av det utbetalda beloppet har 70 procent gått till kommunerna och 30 procent till regionerna. Motsvarande satsning fanns inte under 2019.

Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och regioner med en tolftedel varje månad. Under mars betalade Skatteverket ut 10 067 miljoner kronor till kommunerna och regionerna. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 856 miljoner kronor (9,3 procent) mer än i mars 2019. Utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 250 miljoner kronor, vilket motsvarar en tolftedel av årsbudgeten. Det är 167 miljoner kronor (40,0 procent) lägre än i mars 2019.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
25 Allmänna bidrag till kommuner 13 192 3 188 34 610 4 594 130 904
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 30 202 2 567 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 388 13 1 165 38 4 600
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 3 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 750 - 500 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 2 486 2 486 2 486 2 486 2 486
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget