Mars 2020 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 124,4 miljarder kronor i mars. Det är 55,8 miljarder kronor (81,3 procent) högre än i mars 2019. Det beror främst på att Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 50,2 miljarder kronor högre jämfört med föregående år.

För det första kvartalet uppgår de totala utgifterna till 300,9 miljarder kronor. Det är 55,9 miljarder kronor (22,8 procent) högre jämfört med samma period 2019. Det beror till stor del på att Riksgäldskontorets nettoutlåning ökade med 35,9 miljarder kronor jämfört med 2019. Därtill ökade utgifterna för bland annat Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt Allmänna bidrag till kommuner som ökade med 5,8 miljarder kronor respektive 4,6 miljarder kronor.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 220 - 265 3 827 - 166 15 131
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 92 3 146
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 130 1 314 - 4 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 65 - 7 195 - 9 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 0 15 1 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 1 28 4 112
2:5 Riksrevisionen 31 1 84 1 348
3:1 Sametinget 8 3 15 4 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 462 - 79 1 829 - 6 7 922
5:1 Länsstyrelserna m.m. 284 23 805 33 3 172
6:1 Allmänna val och demokrati 28 - 213 42 - 226 142
6:2 Justitiekanslern 5 1 13 0 53
6:3 Datainspektionen 8 0 23 - 1 110
6:4 Valmyndigheten 1 0 4 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 42 1 169
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 88 - 1 91 - 1 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 - 4 2
8:1 Mediestöd 81 7 217 36 762
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 10 1 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 - 1 6 0 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 143 - 4 4 134 114 17 390
1:1 Statskontoret 6 - 2 20 1 100
1:2 Kammarkollegiet 5 - 2 14 - 8 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 8 - 9 3 - 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 911 20 3 184 79 13 895
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 3 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 17 1 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 1 42 3 175
1:9 Statistiska centralbyrån 52 7 144 6 584
1:10 Bidragsfastigheter 16 - 6 37 - 10 274
1:11 Finansinspektionen 54 5 162 18 623
1:12 Riksgäldskontoret 28 4 78 16 319
1:13 Bokföringsnämnden 1 - 1 1 - 1 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 236 7 241
1:15 Statens servicecenter 50 0 150 18 699
1:16 Finansmarknadsforskning 5 - 1 5 - 1 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 - 2 20 - 4 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning - 5 - 16 20 - 11 177
3 Skatt, tull och exekution 976 62 2 796 67 12 081
1:1 Skatteverket 635 48 1 828 34 7 949
1:2 Tullverket 169 12 486 37 2 123
1:3 Kronofogdemyndigheten 172 2 482 - 4 2 009
4 Rättsväsendet 4 653 402 12 945 1 019 51 731
1:1 Polismyndigheten 2 559 324 7 027 749 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 137 - 2 390 7 1 641
1:3 Åklagarmyndigheten 166 18 435 45 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 62 5 177 13 736
1:5 Sveriges Domstolar 534 2 1 539 35 6 242
1:6 Kriminalvården 801 3 2 328 57 9 448
1:7 Brottsförebyggande rådet 16 6 37 3 166
1:8 Rättsmedicinalverket 38 3 116 10 455
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 - 1 11 0 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 9 1 25 - 4 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 313 41 814 104 2 356
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 7 2 23 7 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 0 - 2 2 - 2 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 - 2 4 1 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 4 1 21
1:17 Domarnämnden 1 0 2 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 3 0 8 - 8 113
5 Internationell samverkan 181 16 615 - 213 2 028
1:1 Avgifter till internationella organisationer 146 17 504 - 218 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 7 - 8 24 - 3 193
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 2 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 - 1 0 - 1 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 11 2 45
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 2 12 1 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 7 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 5 0 19
1:9 Svenska institutet 12 - 1 37 0 131
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 2 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 3 6 11 7 176
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 699 1 447 12 589 3 755 64 875
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 256 718 8 356 1 443 38 972
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 73 - 7 184 - 5 1 180
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 600 592 2 061 2 054 15 202
1:4 Forskning och teknikutveckling 9 1 12 2 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 2 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 18 - 1 49 - 1 209
1:7 Officersutbildning m.m. 13 - 7 59 2 224
1:8 Försvarets radioanstalt 101 12 290 20 1 271
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 25 1 60 12 234
1:10 Nämnder m.m. 1 0 2 0 6
1:11 Försvarets materielverk 159 24 360 72 1 771
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 2 0 11
2:1 Kustbevakningen 108 3 310 16 1 304
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 - 25 1 - 24 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 8 - 35 13 - 83 28
2:4 Krisberedskap 160 141 198 142 1 311
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 191 38 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 128 33 323 58 1 458
2:7 Statens haverikommission 4 0 11 1 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 30 - 5 91 6 396
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 14 0 65
7 Internationellt bistånd 7 585 1 321 17 318 2 112 45 989
1:1 Biståndsverksamhet 7 453 1 309 16 932 2 075 44 283
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 115 14 341 38 1 492
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 4 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 12 1 31 1 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 - 3 8 - 2 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 3 0 20
8 Migration 970 - 95 2 773 - 509 11 446
1:1 Migrationsverket 413 6 1 169 26 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 304 - 175 1 078 - 561 4 936
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 106 101 109 101 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 69 - 19 201 - 49 782
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 19 - 10 49 - 25 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 26 4 76 - 3 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 20 - 7 66 - 4 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 14 3 25 5 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 8 013 1 842 22 002 5 784 86 783
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 1 0 6 0 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 11 5 25 7 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 0 35 - 1 152
1:4 Tandvårdsförmåner 614 62 1 599 56 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 549 - 97 6 258 101 29 680
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 901 1 790 3 659 3 506 11 769
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 22 - 32 130 25 498
1:8 Bidrag till psykiatri 22 - 19 1 910 1 788 2 160
1:9 Läkemedelsverket 13 2 36 1 150
1:10 E-hälsomyndigheten 8 1 17 - 4 120
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 0 443 443 2 900
2:1 Folkhälsomyndigheten 39 6 109 13 470
2:2 Insatser för vaccinberedskap 16 9 22 0 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 16 0 35 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 1 14 0 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 - 47 47 - 47 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 1 6 2 28
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 143 47 211 48 798
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 11 - 4 36 - 5 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 987 0 5 949 - 172 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 281 231 460 337 1 427
4:6 Statens institutionsstyrelse 93 6 271 16 1 157
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 72 - 117 140 - 338 749
5:1 Barnombudsmannen 3 1 8 1 26
5:2 Barnets rättigheter 6 - 1 12 4 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 9 - 8 19 - 34 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 8 0 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 45 6 148 22 662
8:1 Socialstyrelsen 62 1 164 6 720
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 67 - 2 183 11 745
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 083 1 093 25 966 496 104 486
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 106 36 9 458 - 99 38 726
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 600 - 128 10 832 - 407 42 150
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 108 - 4 322 - 11 1 408
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 219 - 10 656 - 26 2 608
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 10 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 133 43 1 181 - 255 2 509
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 096 1 096 1 097 1 094 8 040
2:1 Försäkringskassan 812 61 2 395 200 8 938
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 1 15 - 1 71
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 076 196 9 216 563 36 542
1:1 Garantipension till ålderspension 1 210 108 3 630 314 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 846 - 34 2 553 - 101 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 860 104 2 559 295 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 98 3 292 9 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 61 15 181 47 596
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 110 234 24 672 223 101 430
1:1 Barnbidrag 2 780 16 8 301 33 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 3 712 250 11 286 250 47 289
1:3 Underhållsstöd 221 - 20 669 - 27 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 3 - 1 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 91 6 267 13 997
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 319 - 34 921 - 119 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 1 891 66 7 565
1:8 Bostadsbidrag 355 - 5 1 335 8 4 746
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 232 - 51 2 688 - 939 10 116
1:1 Etableringsåtgärder 0 1 8 2 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 762 - 495 2 094 - 1 295 8 503
1:3 Hemutrustningslån 4 - 3 13 - 10 127
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 11 0 31 0 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 7 1 31 3 92
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 134 138 161 43 495
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 0 18 2 70
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 16 2 28
4:1 Åtgärder mot segregation 306 306 313 312 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 4 1 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 396 - 694 18 751 - 1 624 82 179
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 691 - 112 1 841 - 263 7 223
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 585 278 7 921 891 33 131
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 519 - 723 1 349 - 1 898 8 882
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 604 1 4 811 - 2 20 471
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 - 1 25 - 4 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 119 12 281 24 1 452
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 5 1 11 0 42
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 18 0 74
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 14 0 58
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 2 1 2 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 174 - 14 553 87 1 875
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 352 - 26 1 025 - 80 5 263
1:13 Lån till körkort 4 - 2 12 - 5 151
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 242 - 108 693 - 347 2 484
2:1 Arbetsmiljöverket 67 - 2 169 3 677
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 7 1 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 - 32 34
2:4 Medlingsinstitutet 9 0 12 0 51
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 0 6 1 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 0 0 112
2:5 (2019) Arbetslivspolitik 0 0
15 Studiestöd 2 297 118 7 298 406 26 508
1:1 Studiehjälp 441 - 4 1 329 - 2 4 382
1:2 Studiemedel 1 587 135 5 055 444 18 608
1:3 Avsättning för kreditförluster 165 - 2 539 - 3 1 923
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 45 13 190
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 5 0 20 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 1 8 3 27
1:7 Studiestartsstöd 24 - 13 73 - 48 410
1:8 Centrala studiestödsnämnden 71 - 1 225 - 2 890
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 4 1 17
16 Utbildning och universitetsforskning 6 767 - 492 21 118 1 222 82 816
1:1 Statens skolverk 65 3 200 11 1 136
1:2 Statens skolinspektion 37 1 103 1 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 52 - 33 175 56 762
1:4 Sameskolstyrelsen 7 3 16 6 52
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 346 - 39 568 15 3 411
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 19 0 106 4 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 298 - 220 1 912 - 144 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 25 24 53 22 191
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 14 - 2 18 - 2 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 52 28 52 28 380
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 - 492 985 0 986
1:12 Skolforskningsinstitutet 2 0 5 0 24
1:13 Praktiknära skolforskning 0 0 9 - 1 19
1:14 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 670
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 27 - 14 27 - 13 163
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 4 886
1:17 Bidrag till vissa studier 1 0 2 0 18
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 1 186 142 2 372
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 11 1 30 2 126
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 230 33 689 125 2 833
2:1 Universitetskanslersämbetet 15 2 38 4 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 13 1 38 4 202
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 6 462 18 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 8 565 25 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 6 541 18 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 8 581 25 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 552 13 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 416 21 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 4 453 13 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 5 427 15 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 4 366 12 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 5 297 14 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 5 407 14 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 10 256 31 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 187 4 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 416 21 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 3 304 10 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 12 428 37 1 712
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 2 177 6 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 2 104 7 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 0 174 6 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 2 65 5 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 3 278 8 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 2 90 5 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 2 208 6 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 72 5 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 2 146 6 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 66 4 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 3 245 8 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 64 4 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 1 66 3 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 26 2 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 159 4 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 33 4 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 52 1 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 13 0 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 26 0 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1 12 3 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 131 4 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 22 4 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 112 2 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 22 2 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 2 120 5 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 27 3 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 104 4 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 20 3 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 104 4 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 17 1 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 80 2 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 14 2 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 96 3 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 19 3 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 42 1 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 5 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 17 0 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 3 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 34 1 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 5 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 110 3 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 23 2 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 9 0 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 5 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 287 26 872 40 3 537
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 213 51 403 98 860
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 2 110 4 457
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 5 670 16 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 37 0 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 412 - 59 1 841 - 4 6 036
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 28 20 343 21 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 14 - 4 42 - 6 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 26 13 408 335 1 112
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 8 0 35
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 13 - 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 32 - 1 97 0 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 6 2 13 4 50
3:9 Sunet 5 11 12 6 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 0 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 1 7 1 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 6 4 69 - 1 89
4:1 Internationella program 0 0 30 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 2 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 2 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 - 1 24 19 35
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 804 316 5 526 519 17 061
1:1 Statens kulturråd 5 0 14 - 1 57
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 3 - 17 120 5 1 033
1:3 Skapande skola 2 2 2 4 176
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 0 13 - 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 3 2 - 2 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 357 354 760 360 1 519
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 4 0 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 87 - 5 276 - 1 1 105
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 3 - 30 175 11 214
2:3 Statens musikverk 8 1 22 - 1 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 10 2 41 3 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 8 - 3 25 - 5 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 16 1 69
4:1 Statens konstråd 1 0 3 0 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 1 7 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 4 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 33 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 4 - 1 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 21 4 174 10 476
6:1 Riksarkivet 34 7 129 24 411
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 - 4 73 5 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 0 0 84 5 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 118 - 2 327 2 1 347
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 1 67 2 269
8:3 Bidrag till vissa museer 4 - 2 19 - 1 76
8:4 Forum för levande historia 4 1 11 1 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 2 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 0 19 0 82
10:1 Filmstöd 0 0 550 - 8 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 1 0 5 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 1 - 1 5 - 2 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 1 - 2 11 0 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 6 6 111 4 241
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 - 2 2
13:1 Stöd till idrotten 20 20 510 22 2 474
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 7 1 18 4 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 28 - 20 126 74 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 080 5 4 320
14:2 Bidrag till tolkutbildning 7 5 17 0 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 40 - 6 150
14:4 Särskilt utbildningsstöd 2 0 74 2 193
15:1 Spelinspektionen 7 1 17 2 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 444 52 821 55 3 727
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 2 - 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 1 0 1 1 43
1:4 Boverket 24 0 71 3 333
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 14 2 51
1:6 Lantmäteriet 51 - 2 154 13 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer - 3 - 4 - 2 - 12 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 343 57 493 69 2 100
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 3 0 7 - 1 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 0 0 4 - 19 25
2:1 Konsumentverket 14 1 42 1 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 12 1 53
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 5 0 26
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 - 4 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 1 1 4
19 Regional tillväxt 374 213 684 222 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 200 124 336 127 1 691
1:2 Transportbidrag 80 60 154 70 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 95 29 194 24 1 527
20 Allmän miljö- och naturvård 1 403 120 2 442 155 12 571
1:1 Naturvårdsverket 46 6 129 6 589
1:2 Miljöövervakning m.m. 18 11 58 46 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 36 - 1 70 8 1 115
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 242 - 306 249 - 349 919
1:5 Miljöforskning 62 18 63 11 94
1:6 Kemikalieinspektionen 21 - 7 75 - 1 276
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 0 53 4 262
1:8 Klimatbonus 150 49 413 197 1 760
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 21 3 70 13 268
1:10 Klimatanpassning 4 - 10 13 - 13 98
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 455 251 460 103 1 390
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 16 2 26 6 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 16 14 18 1 40
1:14 Skydd av värdefull natur 82 - 29 128 - 66 876
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 - 1 67 - 1 244
1:16 Klimatinvesteringar 68 60 254 145 1 955
1:17 Klimatpremier 48 48 69 69 170
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 0 - 28 50
1:19 Industriklivet 0 0 0 0 600
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 4 4 7 7 90
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 1 23 1 98
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 68 7 196 - 7 956
1:19 (2019) Elfordonspremie 0 1
21 Energi 494 228 768 235 3 469
1:1 Statens energimyndighet 22 - 4 80 2 305
1:2 Insatser för energieffektivisering 68 39 92 47 203
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 0 0 0 0 25
1:4 Energiforskning 193 7 328 - 1 1 568
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar 50
1:6 Energimarknadsinspektionen 11 1 31 6 135
1:7 Energiteknik 171 171 172 171 835
1:8 Elberedskap 12 - 2 34 - 13 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 0 15 12 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 16 16 17 17 65
1:3 (2019) Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0
1:5 (2019) Planeringsstöd för vindkraft 0 - 4
22 Kommunikationer 4 402 359 13 191 1 446 61 296
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 199 454 5 825 1 171 25 784
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 726 292 5 114 406 24 655
1:3 Trafikverket 127 - 1 344 - 14 1 422
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 47 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 16 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 6 0 - 6 88
1:7 Trafikavtal 146 14 321 5 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 28 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 14 0 53
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 5 5 18 7 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 210 - 441 393 - 159 2 215
1:12 Transportstyrelsen 190 - 3 551 - 2 2 215
1:13 Trafikanalys 5 - 1 13 - 1 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 10 1 28 1 930
1:15 Sjöfartsstöd 120 11 361 - 6 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 9 9 16 16 157
2:1 Post- och telestyrelsen 4 1 13 2 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 13 - 1 22 - 4 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 - 1 0 - 1 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 34 27 42 29 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 20 - 1 26 2 296
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 896 19 2 894 298 19 790
1:1 Skogsstyrelsen 49 7 128 6 488
1:2 Insatser för skogsbruket 29 11 46 16 252
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 14 2 39 2 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 11 2 31 4 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 - 1 2 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 8 0 31 8 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 25 11 53
1:8 Statens jordbruksverk 79 26 166 13 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare - 1 - 1 1 - 1 7
1:10 Gårdsstöd m.m. 9 - 16 144 - 21 7 345
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 - 12 25 - 55 144
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 2 5 - 2 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 7 - 9 22 - 40 164
1:14 Livsmedelsverket 22 3 69 1 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 14 8 39 28 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 43 2 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 246 - 23 786 103 3 896
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 177 22 608 252 2 987
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 1 0 6 2 50
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 2 2 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 19 - 3 29 - 2 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 5 496 14 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 40 3 140 - 25 571
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 - 1 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 3 - 6 9 - 18 107
24 Näringsliv 425 - 56 1 734 44 14 604
1:1 Verket för innovationssystem 21 0 62 0 253
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 139 - 11 353 67 2 953
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 380 6 759
1:4 Tillväxtverket 22 3 69 1 304
1:5 Näringslivsutveckling 72 - 90 100 - 99 693
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 1 14 2 63
1:7 Turistfrämjande 0 0 52 24 105
1:8 Sveriges geologiska undersökning 16 1 60 4 240
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 - 1 1 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 2 - 2 14
1:11 Bolagsverket 3 0 10 - 2 47
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 2 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 0 39 3 155
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 160 2 160
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 1 2 1 25
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 75 15 76
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 17 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 7 7 7 7 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 67 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 26 - 2 80 - 3 337
1:22 Stöd vid korttidsarbete 2 420
1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 5 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 4 8 3 36
2:2 Kommerskollegium 6 - 1 19 - 2 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 39 12 109 14 367
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 17 0 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 21 21 21 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 8 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 50
25 Allmänna bidrag till kommuner 13 192 3 188 34 610 4 594 130 904
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 30 202 2 567 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 388 13 1 165 38 4 600
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 3 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 750 - 500 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 2 486 2 486 2 486 2 486 2 486
26 Statsskuldsräntor m.m. 3 854 - 730 4 344 788 29 655
1:1 Räntor på statsskulden 3 853 - 729 4 292 779 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 1 52 10 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 089 - 1 087 12 424 - 2 323 41 990
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 089 - 1 087 12 424 - 2 323 41 990
Förändring av anslagsbehållningar - 7 267
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 195
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 72
Summa utgiftsområden 94 777 7 753 268 147 18 343 1 083 005
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 90 923 8 483 263 803 17 554 1 053 421
Riksgäldskontorets nettoutlåning 28 413 50 183 24 244 35 940 13 798
Kassamässig korrigering 1 183 - 2 163 8 533 1 577 278
Totala utgifter 124 373 55 773 300 924 55 860 1 097 081
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget