Februari 2020 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Antalet nyanlända som kommunerna får ersättning för har minskat med 38 procent.

Antalet nyanlända som kommunerna får ersättning för har minskat med 38 procent.

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i februari 642 miljoner kronor, vilket är 223 miljoner kronor lägre än i februari 2019. Det är framförallt anslaget Kommunersättningar vid flyktingmottagande som minskat. Det beror på att det totala antalet nyanlända som kommunerna ersätts för har minskat med knappt 38 procent. Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med cirka 28 procent.

Antal kommunmottagna januari 2020*
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna januari 2020* 1 845 3 668 -1 823 -68,8
= varav ens. barn och ungdomar** 359 1 759 -1 400 -88,9

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för februari redovisas antalet kommunmottagna i januari.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i februari 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna*** 67 148 107 811 -40 663 -37,7
-varav ensamkommande 11 012 15 191 -4 179 -27,5

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 642 - 223 1 456 - 888 10 066
1:1 Etableringsåtgärder - 2 - 1 8 0 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 610 - 224 1 332 - 801 8 503
1:3 Hemutrustningslån 4 - 2 8 - 7 127
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 9 1 26 - 95 445
Övriga anslag 21 3 82 13 835
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 - 1 20 0 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 0 24 2 92
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 1 12 2 70
3:3 Bidrag för kvinnors organisering - 3 - 3 16 2 28
4:1 Åtgärder mot segregation 7 7 7 7 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 3 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget