December 2020 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och regioner. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner och regioner blev 11 706 miljoner kronor i december, vilket är 1 701 miljoner kronor (17,0 procent) högre jämfört med december 2019.

Det preliminära helårsutfallet uppgår till 157 964 miljoner kronor 2020. Det är 37 913 miljoner kronor (31,6 procent) högre än föregående år. Det beror främst på åtgärder kopplade till coronapandemin.

Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Det betalas ut till kommuner och regioner med en tolftedel varje månad. I december betalade Skatteverket ut 10 067 miljoner kronor till kommunerna och regionerna. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 856 miljoner kronor (9,3 procent) mer än i december 2019. Det preliminära helårsutfallet 2020 visar att 120 809 miljoner kronor betalats ut via anslaget. Det är 10 270 miljoner kronor mer än 2019.

Utfallet för anslaget 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 250 miljoner kronor i december, vilket motsvarar en tolftedel av årsbudgeten. Det är 167 miljoner kronor (40,0 procent) lägre än i december 2019. År 2020 har 3 000 miljoner kronor betalats ut via anslaget. Det är 2 000 miljoner kronor (40,0 procent) lägre än motsvarande period föregående år. Minskningen beror på en stegvis överföring av medel till anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.

Det preliminära helårsutfallet för anslaget 1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden uppgår till 29 486 miljoner kronor. Anslaget uppfördes i statens budget i februari (2019/20:FiU49) och i mars betalades 2 486 miljoner kronor ut till kommuner och regioner. I vårändringsbudgeten (2019/20:FiU21) anvisades ytterligare 20 000 miljoner kronor som betalades ut i juli. Av dessa medel var 15 000 miljoner kronor avsedda för att hantera den lågkonjunktur som antas följa i coronapandemins spår. Resterande 5 000 miljoner kronor hade aviserats redan innan det nya coronaviruset var känt. I en ytterligare ändringsbudget (2019/20:FiU61) anvisades ytterligare 6 000 miljoner kronor till kommunsektorn till följd av en försvagad arbetsmarknad vilken medför minskade kommunalskatteintäkter och ökade utgifter inom olika områden. I höständringsbudgeten för 2020 anvisade riksdagen anslaget 1:5 Stöd till kommunsektorn ytterligare 1 000 miljoner kronor med anledning av ett minskat skatteunderlag inom kommunsektorn till följd av coronapandemin.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB + ÄB
2020
25 Allmänna bidrag till kommuner 11 706 1 701 157 964 37 913 157 965
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 120 809 10 270 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 389 13 4 662 157 4 662
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 - 1 7 0 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 3 000 - 2 000 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 1 000 1 000 29 486 29 486 29 486
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt