December 2020 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev 459 miljoner kronor i december, vilket är 344 miljoner kronor lägre än i december 2019.  Kommunersättningar vid flyktingmottagande fortsätter att minska och blev 381 miljoner kronor lägre jämfört med samma period förra året.

Utfallet för 2020 uppgår preliminärt till 8 547 miljoner kronor, vilket är 4 832 miljoner kronor (36,1 procent) lägre än samma period 2019. Det beror på att antalet nyanlända som kommunerna ersätts för har minskat. Jämfört med föregående år har det totala antalet flyktingar som kommunerna får ersättning för minskat med cirka 41 procent. Schablonersättningarna för mottagande av nyanlända har därmed minskat med 2 544 miljoner kronor (40,3 procent). Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med 30,0 procent, varför ersättningarna för dessa minskat med 2 237 miljoner kronor (52,8 procent).

Antal kommunmottagna november 2020*
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna november 2020 1 265 1 621 -356 -22,0
- varav ens. barn och ungdomar** 95 250 -155 -62,0

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för december redovisas antalet kommunmottagna i november.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Kommunmottagna m.m. januari-november 2020*
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-nov 2020 12 391 24 197 -11 806 -48,8
- varav män 6 564 13 560 -6 996 -51,6
- varav kvinnor 5 827 10 637 -4 810 -45,2
- varav ens. barn och ungdomar** 1 474 4 556 -3 082 -67,6
- varav pojkar 1 265 4 255 -2 990 -70,3
- varav flickor 209 301 -92 -30,6
Andel pojkar 85,8% 93,4%
Andel flickor 14,2% 6,6%

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet till och med november redovisas antalet kommunmottagna till och med oktober.   

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i december 2020***
2020 2019 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i december 2020 41 517 70 211 -28 694 -40,9
- varav ens. barn och ungdomar** 8 062 11 512 -3 450 -30,0

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB + ÄB
2020
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 459 - 344 8 547 - 4 832 10 121
1:1 Etableringsåtgärder 5 1 155 - 73 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 358 - 381 7 076 - 4 808 8 503
1:3 Hemutrustningslån 2 - 3 39 - 37 127
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 13 - 3 458 4 495
Övriga anslag 81 42 820 81 840
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 13 - 2 120 - 4 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 5 84 10 92
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 9 1 74 0 75
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 5 - 1 27 0 28
4:1 Åtgärder mot segregation 50 50 496 75 500
4:2 Delegationen mot segregation 3 - 1 19 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt