December 2020 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 047 miljoner kronor i december. Det är 215 miljoner kronor högre jämfört med december 2019. De högre utgifterna avser främst bostadsbidrag och föräldraförsäkring.

Det preliminära årsutfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn uppgår till 99 939 miljoner kronor, vilket är 2 624 miljoner kronor (2,7 procent) högre jämfört med 2019.

Utgifterna för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår preliminärt till 46 125 miljoner kronor för 2020, vilket är 1 577 miljoner kronor (3,5 procent) högre jämfört med 2019. Det högre utfallet avser främst utgifter för tillfällig föräldrapenning. I samband med coronapandemin har många förskolor och skolor skärpt reglerna kring närvarande barns hälsotillstånd. Det innebär att barn hålls hemma under längre perioder och med mildare sjukdomssymptom än annars.

Det preliminära årsutfallet för anslag 1:8 Bostadsbidrag uppgår till 5 284 miljoner kronor, vilket är 677 miljoner kronor (14,7 procent) högre jämfört med 2019. De högre utgifterna förklaras bland annat av att riksdagen beslutat om införandet av ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har eller kommer att ha rätt till bostadsbidrag under perioden juli-december 2020. Tilläggsbidraget till barnfamiljer uppgår till 25 procent av utbetalat ordinarie preliminärt bostadsbidrag.

För anslaget 1:7 Pensionsrätt för barnår uppgår årsutfallet preliminärt till 7 565 miljoner kronor, vilket är 262 miljoner kronor (3,6 procent) högre jämfört med 2019. Anslaget omfattar statliga ålderspensionsavgifter för barnårsrätt till personer med barn under 5 år Den statliga ålderspensionsavgiften består av två delar: preliminär avgift som baseras på den beräknade pensionsrätten för barnår och ett regleringsbelopp som täcker avvikelsen mellan det preliminära belopp som tagits ut och faktisk avgift. De högre utfallet för 2020 förklaras främst av en ökad preliminär avgift.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB + ÄB
2020
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 047 215 99 939 2 624 104 261
1:1 Barnbidrag 2 786 7 33 326 151 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 3 526 56 46 125 1 577 49 029
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 339 38 3 960 - 12 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 7 565 262 7 565
1:8 Bostadsbidrag 453 90 5 284 677 5 837
Övriga anslag 312 1 3 679 - 32 3 645
1:3 Underhållsstöd 225 1 2 636 - 64 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 9 - 5 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 86 1 1 034 37 997
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt