November 2020 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och regioner. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner uppgick i november till 10 706 miljoner kronor, vilket är 702 miljoner kronor (7,0 procent) högre jämfört med samma månad 2019. Hittills i år uppgår utfallet till 146 258 miljoner kronor. Det är 36 211 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år vilket främst beror på åtgärder kopplade till coronapandemin.

Anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Det betalas ut till kommuner och regioner med en tolftedel varje månad. I november betalade Skatteverket ut 10 067 miljoner kronor till kommunerna och regionerna. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 856 miljoner kronor (9,3 procent) mer än i november 2019. Hittills i år har 110 742 miljoner kronor betalats ut via anslaget. Det är 9 414 miljoner kronor mer än motsvarande period föregående år.

Utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 250 miljoner kronor vilket motsvarar en tolftedel av årsbudgeten. Det är 167 miljoner kronor (40,0 procent) lägre än i november 2019. Hittills i år har 2 750 miljoner kronor betalats ut via anslaget. Det är 1 833 miljoner lägre än motsvarande period föregående år.

Hittills i år är utfallet för anslaget 1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 28 486 miljoner kronor. Anslaget uppfördes i statens budget i februari (2019/20:FiU49) och i mars betalades 2 486 miljoner kronor ut till kommuner och regioner. I vårändringsbudgeten (2019/20:FiU21) anvisades ytterligare 20 000 miljoner kronor som betalades ut i juli. Av dessa medel var 15 000 miljoner kronor avsedda för att hantera den lågkonjunktur som antas följa i coronapandemins spår. Resterande 5 000 miljoner kronor hade aviserats redan innan det nya coronaviruset var känt. I en ytterligare ändringsbudget (2019/20:FiU61) anvisades ytterligare 6 000 miljoner kronor till kommunsektorn till följd av en försvagad arbetsmarknad vilken medför minskade kommunalskatteintäkter och ökade utgifter inom olika områden.

I höständringsbudgeten för 2020 anvisade riksdagen anslag 1:5 Stöd till kommunsektorn ytterligare 1 000 miljoner kronor med anledning av ett minskat skatteunderlag inom kommunsektorn kopplat till coronapandemin.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB + ÄB
2020
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 706 702 146 258 36 211 157 965
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 110 742 9 414 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 389 13 4 274 144 4 662
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 1 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 2 750 - 1 833 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 0 28 486 28 486 29 486
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt