November 2020 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård uppgick till 502 miljoner kronor, vilket är 176 miljoner kronor (25,9 procent) lägre än i november 2019.

Hittills i år uppgår utfallet till 9 210 miljoner kronor, vilket är 1 559 miljoner kronor (20,4 procent) högre än samma period 2019. Det beror bland annat på att utfallet för anslag 1:8 Klimatbonus blev 582 miljoner kronor högre, vilket motsvarar en ökning med 49,4 procent. Transportstyrelsen betalar ut en klimatbonus på maximalt 60 000 kronor för fordon som är tagna i trafik första gången före 2020 med utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km och fordon tagna i trafik första gången under 2020 eller senare med utsläpp av koldioxid på upp till 70 g/km.

Utfallet för anslaget 1:16 Klimatinvesteringar uppgår till 781 miljoner kronor för perioden januari – november, vilket är 481 miljoner kronor (60,1 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB + ÄB
2020
20 Allmän miljö- och naturvård 502 - 176 9 210 1 559 12 990
1:1 Naturvårdsverket 56 0 520 25 597
1:2 Miljöövervakning m.m. 19 - 1 241 43 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 40 26 1 042 284 1 154
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 45 30 633 - 188 899
1:8 Klimatbonus 0 - 94 1 760 582 2 160
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 36 - 24 1 062 85 1 362
1:14 Skydd av värdefull natur 15 - 100 811 162 876
1:16 Klimatinvesteringar 65 - 9 781 481 1 955
1:17 Klimatpremier 0 - 12 93 22 170
1:19 Industriklivet 7 3 44 25 600
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 90 3 853 96 956
Övriga anslag 131 3 1 369 - 58 1 796
1:5 Miljöforskning 0 - 9 77 1 94
1:6 Kemikalieinspektionen 25 3 248 9 291
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 13 - 2 250 - 27 262
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 24 - 2 234 4 268
1:10 Klimatanpassning 10 - 4 92 - 50 124
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 15 9 83 10 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 10 7 42 4 45
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 19 - 4 219 - 17 244
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 4 3 12 - 17 50
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 3 3 29 29 64
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 - 1 84 - 1 98
1:19 (2019) Elfordonspremie 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt