November 2020 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev 557 miljoner kronor i november, vilket är 312 miljoner kronor lägre än i november 2019.  Kommunersättningar vid flyktingmottagande fortsätter att minska och blev 249 miljoner kronor lägre jämfört med samma period förra året.

Utfallet för utgiftsområdet de första elva månaderna uppgick till 8 088 miljoner kronor, vilket är 4 489 miljoner kronor (35,7 procent) lägre än samma period 2019. Det beror på att antalet nyanlända som kommunerna ersätts för har minskat. Jämfört med föregående år har det totala antalet flyktingar som kommunerna får ersättning för minskat med cirka 40 procent. Schablonersättningarna för mottagande av nyanlända har därmed minskat med 2 365 miljoner kronor (40,2 procent). Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med cirka 23 procent, varför ersättningarna för dessa minskat med 2 051 miljoner kronor (51,6 procent).

Antal kommunmottagna oktober 2020*
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna oktober 2020 1 297 1 565 -268 -17,1
- varav ens. barn och ungdomar** 72 167 -95 -56,9

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för november redovisas antalet kommunmottagna i oktober.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Kommunmottagna m.m. januari-oktober 2020*
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-okt 2020 10 932 22 567 -11 635 -51,6
- varav män 5 837 12 666 -6 829 -53,9
- varav kvinnor 5 095 9 901 -4 806 -48,5
- varav ens. barn och ungdomar** 1 369 4 302 -2 933 -68,2
- varav pojkar 1 183 4 033 -2 850 -70,7
- varav flickor 186 269 -83 -30,9
Andel pojkar 86,4% 93,7%
Andel flickor 13,6% 6,3%

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet till och med november redovisas antalet kommunmottagna till och med oktober.   

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i november 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna november * 44 661 74 016 -29 355 -39,7
- varav ens. barn och ungdomar** 9 553 12 354 -2 801 -22,7

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB + ÄB
2020
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 557 - 312 8 088 - 4 489 10 121
1:1 Etableringsåtgärder 0 - 57 150 - 74 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 525 - 249 6 718 - 4 426 8 503
1:3 Hemutrustningslån 3 - 3 37 - 33 127
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 5 - 8 445 7 495
Övriga anslag 25 4 739 38 840
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 1 107 - 2 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 5 3 82 15 92
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 0 65 - 1 75
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 23 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 446 26 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 17 1 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt