November 2020 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 182 miljoner kronor i november, vilket är 211 miljoner kronor högre än utfallet för november 2019. Utgifterna för januari–november uppgår till 91 892 miljoner kronor, vilket är 2 408 miljoner kronor (2,7 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgifterna för anslag 1:2 Föräldraförsäkring blev 3 668 miljoner kronor i november, vilket är 95 miljoner kronor (2,7 procent) högre än utfallet i november 2019. För perioden januari-november uppgår utfallet till 42 599 miljoner kronor, vilket är 1 521 miljoner kronor (3,7 procent) högre än motsvarande period 2019. Det högre utfallet avser främst utgifter för tillfällig föräldrapenning. I samband med coronapandemin har många förskolor och skolor skärpt reglerna kring närvarande barns hälsotillstånd. Det innebär att barn hålls hemma under längre perioder och med mildare sjukdomssymptom än annars.

Utgifterna för anslag 1:8 Bostadsbidrag blev 469 miljoner kronor i november, vilket är 86 miljoner kronor (22,4 procent) högre jämfört med november 2019. För perioden januari-november uppgår utfallet till 4 830 miljoner kronor, vilket är 587 miljoner kronor (13,8 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019. De högre utgifterna förklaras bland annat av att riksdagen beslutat om införandet av ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har eller kommer att ha rätt till bostadsbidrag under perioden juli-december 2020. Tilläggsbidraget till barnfamiljer uppgår till 25 procent av utbetalat ordinarie preliminärt bostadsbidrag.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB + ÄB
2020
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 182 211 91 892 2 408 104 261
1:1 Barnbidrag 2 779 0 30 539 144 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 3 668 95 42 599 1 521 49 029
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 330 21 3 621 - 50 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 6 935 240 7 565
1:8 Bostadsbidrag 469 86 4 830 587 5 837
Övriga anslag 305 - 13 3 367 - 34 3 645
1:3 Underhållsstöd 221 - 12 2 411 - 65 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 8 - 5 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 83 0 948 36 997
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt