Oktober 2020 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 7 227 miljoner kronor i oktober. Det är 898 miljoner kronor (14,2 procent) högre än i oktober föregående år.

Hittills i år har staten betalat 2 896 miljoner kronor i bidrag till Sveriges kommuner och regioner för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Det är 2 566 miljoner kronor mer än motsvarande period 2019. I augusti fick Sveriges kommuner och regioner bidrag på 2 180 miljoner för att minska köerna i vården. Någon motsvarande utbetalning fanns inte under 2019, vilket påverkar jämförelsen med föregående år. Anslaget har anvisats 2 900 miljoner kronor under 2020, vilket är 1 280 miljoner kronor mer än 2019.

Utfallet för anslag 1:4 Tandvårdsförmåner uppgår hittills i år till 4 784 miljoner kronor vilket är 687 miljoner kronor (12,6 procent) lägre än samma period 2019.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i oktober till 2 641 miljoner kronor. Det är 169 miljoner kronor högre än samma månad 2019. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i oktober avser bidragen för läkemedelsförmånerna för augusti 2020. Utgifterna avser statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånernas kostnader. Hittills i år har staten betalat 24 759 miljoner kronor till läkemedelsförmåner. Det är 1 276 miljoner kronor mer än under de tio första månaderna 2019.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgick i oktober till 1 161 miljoner kronor, vilket är 586 miljoner kronor högre än samma månad 2019. Hittills i år uppgår bidragen till folkhälsa och sjukvård till 13 167 miljoner kronor, vilket är 4 981 miljoner kronor högre än för de tio första månaderna föregående år. Av detta rör 4 194 miljoner kronor utgifter för provtagning och smittspårning av covid-19 som har belastat anslaget under 2020.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7 227 898 75 021 8 833 116 820
1:4 Tandvårdsförmåner 590 - 163 4 784 - 687 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 641 169 24 759 1 276 30 039
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 161 586 13 167 4 981 40 434
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 122 95 450 72 548
1:8 Bidrag till psykiatri 47 25 2 091 62 2 160
1:11 Insatser för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården 0 0 2 896 2 566 2 900
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 15 - 45 719 134 848
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 030 81 19 657 - 430 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 133 51 1 755 837 2 039
4:6 Statens institutionsstyrelse 128 40 1 093 210 1 407
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 5 - 1 457 - 371 499
8:1 Socialstyrelsen 73 21 594 87 927
Övriga anslag 282 40 2 600 97 3 497
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 - 1 19 - 10 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 9 0 71 7 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 - 1 123 0 152
1:9 Läkemedelsverket 13 0 118 10 150
1:10 E-hälsomyndigheten 7 - 2 64 - 1 120
2:1 Folkhälsomyndigheten 37 3 373 43 528
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 3 74 17 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 - 1 70 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 46 0 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 47 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 24 6 31
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 12 - 4 113 - 6 263
5:1 Barnombudsmannen 2 1 21 0 26
5:2 Barnets rättigheter 0 - 1 66 52 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 17 - 3 84 - 65 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 28 - 5 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 45 - 8 494 19 662
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 59 6 580 29 745
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt