Oktober 2020 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Åtta beslutade ändringsbudgetar på EU-nivå hittills i år

Avgiften till Europeiska unionen blev 3 376 miljoner kronor, vilket är 101 miljoner kronor högre än i oktober 2019. Avgiften för perioden januari-oktober uppgår till 35 286 miljoner kronor. Det är 1 098 miljoner kronor (3,2 procent) högre än samma period 2019.

I enlighet med propositionen Höständringsbudget för 2020 har riksdagen anvisat ytterligare 2 684 miljoner kronor till anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska unionen.

Det beror på att Sveriges avgift till EU kommer att öka då EU hittills har beslutat om åtta ändringsbudgetar som framför allt rör spridningen av covid-19 och dess ekonomiska konsekvenser för EU. I den åttonde ändringsbudgeten fattade EU beslut om att tillhandahålla 6,2 miljarder euro i betalningsbemyndiganden för krisstödsinstrument som finansierar strategin för vacciner mot covid-19.

Betalningsbemyndigandet innebär att EU genom krisstödsinstrumentet ingår avtal med vaccintillverkarna med ett förhandsåtagande om inköp för medlemsstaternas räkning. Syftet är att snabbt ta fram stora mängder verksamt coronavaccin. EU-kommissionen kommer att använda pengarna för att finansiera vaccintillverkarnas initiala kostnader och finansieringen kommer att betraktas som en delbetalning vid vaccininköp. Enligt avtalet får medlemsstaterna rätt att köpa ett visst antal vaccindoser inom utsatt tid till angivet pris. Kommissionen gjorde redan i augusti ett förhandsåtagande om inköp med en vaccintillverkare, och för nu förhandlingar med ytterligare ett antal tillverkare. Betalningsbemyndigandet i den åttonde ändringsbudgeten innebär också att EU genom det så kallade investeringsinitiativet mot coronaeffekter kan omdirigera oanvända medel för EU-budgeten till åtgärder mot coronakrisen. Du kan läsa mer om EU:s budget här.

EU-avgiftens storlek per månad kan av olika skäl variera. Den budgeterade årsavgiften till EU för 2020 uppgår till 44 673 miljoner kronor inklusive de tillförda medlen enligt Höständringsbudget för 2020.

Sveriges avgifter till och bidrag från EU för perioden januari-oktober 2020 och 2019, miljoner kronor
Jan-Okt 2020 Jan-Okt 2019 Förändring
Avgifter till EU 35 286 34 188 1 098
Tullavgift 28 293 26 853 1 440
Mervärdesskattebaserad avgift 4 247 4 420 -173
BNI-baserad avgift 2 746 2 916 -170
Bidrag från EU 13 545 12 104 1 441
Bidrag från EU:s jordbruksfonder 10 409 9 482 927
Bidrag från EU till fiskenäringen 103 83 20
Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 345 787 558
Bidrag från Europeiska socialfonden 1 009 1 094 -85
Bidrag till transeuropeiska nätverk 69 96 -27
Övriga bidrag från EU 610 562 48
Nettoflöde från statsbudgeten till EU 21 741 22 084 -343

Bidragen från EU redovisas under inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 376 101 35 286 1 098 44 673
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 376 101 35 286 1 098 44 673
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt