Oktober 2020 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och regioner. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner uppgick till 10 706 miljoner kronor i oktober, vilket är 702 miljoner kronor (7,0 procent) högre jämfört med samma månad 2019.

Hittills i år uppgår utfallet till 135 553 miljoner kronor. Det är 35 509 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år.

Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och regioner med en tolftedel varje månad. Under oktober betalade Skatteverket ut 10 067 miljoner kronor till kommunerna och regionerna. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 856 miljoner kronor (9,3 procent) mer än i oktober 2019. Hittills i år har 100 674 miljoner kronor betalats ut via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning. Det är 8 558 miljoner kronor mer än motsvarande period föregående år.

Utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 250 miljoner kronor vilket motsvarar en tolftedel av årsbudgeten. Det är 167 miljoner kronor (40,0 procent) lägre än i oktober 2019.

Utfallet för anslaget 1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden är hittills i år 28 486 miljoner kronor. Anslaget uppfördes i statens budget i februari (2019/20:FiU49) och i mars betalades 2 486 miljoner kronor ut till kommuner och regioner. I vårändringsbudgeten (2019/20:FiU21) anvisades ytterligare 20 000 miljoner kronor som betalades ut i juli. Av dessa medel var 15 000 miljoner kronor avsedda för att hantera den lågkonjunktur som antas följa i coronapandemins spår. Resterande 5 000 miljoner kronor hade aviserats redan innan det nya coronaviruset var känt. I en ytterligare ändringsbudget (2019/20:FiU61) anvisades ytterligare 6 000 miljoner kronor till kommunsektorn. Bland annat för att möjliggöra ökad kapacitet för testning och smittspårning.

I enlighet med propositionen Höständringsbudget för 2020 har riksdagen anvisat anslag 1:5 Stöd till kommunsektorn ytterligare 1 000 miljoner kronor med anledning av ett minskat skatteunderlag inom kommunsektorn.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 706 702 135 553 35 509 157 965
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 100 674 8 558 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 389 13 3 885 130 4 662
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 1 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 2 500 - 1 667 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 0 28 486 28 486 29 486
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt