Oktober 2020 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård uppgick till 1 233 miljoner kronor, vilket är 622 miljoner kronor (101,8 procent) högre än i oktober 2019. Det beror bland annat på högre utbetalningar av klimatbonus och åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Hittills i år uppgår utfallet till 8 707 miljoner kronor, vilket är 1 735 miljoner kronor (24,9 procent) högre än samma period 2019. Det beror främst på att utfallet för anslag 1:8 Klimatbonus blev 677 miljoner kronor högre, vilket motsvarar en ökning med 62,4 procent. Transportstyrelsen betalar ut en klimatbonus på maximalt 60 000 kronor för fordon som är tagna i trafik första gången före 2020 med utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km och fordon tagna i trafik första gången under 2020 eller senare med utsläpp av koldioxid på upp till 70 g/km.

I enlighet med propositionen Höständringsbudget för 2020 har riksdagen anvisat anslag 1:8 Klimatbonus ytterligare 400 miljoner kronor då antalet bilar som berättigar till bonusen blivit fler än beräknat.

Klimatinvesteringarna är 490 miljoner kronor högre för perioden januari-oktober jämfört med samma period föregående år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
20 Allmän miljö- och naturvård 1 233 622 8 707 1 735 12 990
1:1 Naturvårdsverket 51 1 463 25 597
1:2 Miljöövervakning m.m. 19 12 223 44 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 68 44 1 002 258 1 154
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 111 100 588 - 217 899
1:8 Klimatbonus 332 137 1 761 677 2 160
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 238 166 1 026 110 1 362
1:14 Skydd av värdefull natur 118 72 796 262 876
1:16 Klimatinvesteringar 66 72 717 490 1 955
1:17 Klimatpremier 8 8 93 34 170
1:19 Industriklivet 4 1 37 21 600
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 91 17 762 93 956
Övriga anslag 125 - 8 1 239 - 60 1 796
1:5 Miljöforskning 0 - 1 77 10 94
1:6 Kemikalieinspektionen 24 3 224 6 291
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 13 - 3 236 - 25 262
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 15 - 5 210 5 268
1:10 Klimatanpassning 26 - 11 82 - 46 124
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 5 2 68 2 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 - 1 31 - 3 45
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 21 - 1 200 - 13 244
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 6 5 8 - 20 50
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 4 4 26 26 64
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 - 1 76 0 98
1:19 (2019) Elfordonspremie 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt