Oktober 2020 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev 613 miljoner kronor i oktober, vilket är 475 miljoner kronor lägre än i oktober 2019.  Kommunersättningar vid flyktingmottagande fortsätter att minska och blev 407 miljoner kronor lägre jämfört med samma period förra året.

Utfallet för utgiftsområdet de första tio månaderna uppgick till 7 531 miljoner kronor, vilket är 4 176 miljoner kronor (35,7 procent) lägre än samma period 2019. Det beror på att antalet nyanlända som kommunerna ersätts för har minskat. Jämfört med föregående år har det totala antalet flyktingar som kommunerna får ersättning för minskat med cirka 40 procent. Schablonersättningarna för mottagande av nyanlända har därmed minskat med 2 207 miljoner kronor (40,4 procent). Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med cirka 24 procent, varför ersättningarna för dessa minskat med 2 029 miljoner kronor (51,6 procent).

Antal kommunmottagna september 2020*
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna september 2020 675 2 016 -1 341 -66,5
= varav ens. barn och ungdomar** 52 319 -267 -83,7

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för oktober redovisas antalet kommunmottagna i september.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Kommunmottagna m.m. januari-september 2020*
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-sept 2020 9 436 17 373 -7 937 -45,7
- varav män 5 061 9 963 -4 902 -49,2
- varav kvinnor 4 375 7 410 -3 035 -41,0
- varav ens. barn och ungdomar** 1 296 3 701 -2 405 -65,0
- varav pojkar 1 123 3 496 -2 373 -67,9
- varav flickor 173 205 -32 -15,6
Andel pojkar 86,7% 94,5%
Andel flickor 13,3% 5,5%

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet till och med oktober redovisas antalet kommunmottagna till och med september.   

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i oktober 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna*** 46 778 77 663 -30 885 -39,8
-varav ensamkommande 9 787 12 915 -3 128 -24,2

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 613 - 475 7 531 - 4 176 10 121
1:1 Etableringsåtgärder 9 4 150 - 18 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 521 - 407 6 193 - 4 177 8 503
1:3 Hemutrustningslån 3 - 3 34 - 30 127
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 62 - 60 440 15 495
Övriga anslag 19 - 9 715 34 840
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 0 97 - 4 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 - 6 77 12 92
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 - 1 57 - 1 75
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 23 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 - 1 445 26 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 15 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt