Oktober 2020 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 149 miljoner kronor i oktober, vilket är 383 miljoner kronor högre än utfallet för oktober 2019. Utgifterna för januari–oktober uppgår till 83 710 miljoner kronor, vilket är 2 197 miljoner kronor (2,7 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgifterna för anslag 1:2 Föräldraförsäkring blev 3 512 miljoner kronor i oktober, vilket är 183 miljoner kronor (5,5 procent) högre än utfallet i oktober 2019. För perioden januari-oktober uppgår utfallet till 38 931 miljoner kronor, vilket är 1 426 miljoner kronor (3,8 procent) högre än motsvarande period 2019. Det högre utfallet avser främst utgifter för tillfällig föräldrapenning. I samband med coronapandemin har många förskolor och skolor skärpt reglerna kring närvarande barns hälsotillstånd. Det innebär att barn hålls hemma under längre perioder och med mildare sjukdomssymptom än annars.

Utgifterna för anslag 1:8 Bostadsbidrag blev 496 miljoner kronor i oktober, vilket är 122 miljoner kronor (32,6 procent) högre jämfört med oktober 2019. För perioden januari-oktober uppgår utfallet till 4 361 miljoner kronor, vilket är 501 miljoner kronor (13,0 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019. De högre utgifterna förklaras bland annat av att riksdagen beslutat om införandet av ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har eller kommer att ha rätt till bostadsbidrag under perioden juli-december 2020. Tilläggsbidraget till barnfamiljer uppgår till 25 procent av utbetalat ordinarie preliminärt bostadsbidrag.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 149 383 83 710 2 197 104 261
1:1 Barnbidrag 2 881 56 27 760 143 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 3 512 183 38 931 1 426 49 029
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 319 4 3 291 - 70 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 6 304 219 7 565
1:8 Bostadsbidrag 496 122 4 361 501 5 837
Övriga anslag 310 - 2 3 062 - 21 3 645
1:3 Underhållsstöd 227 - 4 2 189 - 53 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 0 - 1 8 - 5 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 83 3 865 36 997
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt