Oktober 2020 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i oktober till 113,7 miljarder kronor, vilket är 66,5 miljarder kronor (141,1 procent) högre än i oktober 2019.

Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 48,7 miljoner kronor högre, vilket framför allt beror på förändringar i utlåningen till Riksbanken. Under oktober 2020 förvärvade staten aktier och skuldinstrument i SAS för 4 272 miljoner kronor. Vidare fick Swedavia AB ett kapitaltillskott på 2 500 miljoner kronor. Detta medför högre utgifter inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Högre utgifter finns även inom flera andra utgiftsområden, till stor del med anledning av den pågående coronapandemin.

Hittills i år uppgår de totala utgifterna till 964,0 miljarder kronor, vilket är 247,8 miljarder kronor (34,6 procent) högre än för de 10 första månaderna 2019. Att utgifterna är högre beror främst på förändringar i utlåningen till Riksbanken samt åtgärder för att hantera effekterna av coronapandemin.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 276 24 12 578 127 16 096
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 12 5 134 2 186
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 38 - 28 796 - 61 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 66 - 4 687 21 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 9 1 64 - 26 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 0 - 10 80 - 7 112
2:5 Riksrevisionen 27 2 269 - 5 348
3:1 Sametinget 3 - 1 40 - 3 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 690 23 6 342 - 19 7 930
5:1 Länsstyrelserna m.m. 332 60 2 645 152 3 377
6:1 Allmänna val och demokrati 16 8 112 - 296 145
6:2 Justitiekanslern 4 0 43 0 53
6:3 Datainspektionen 9 0 90 5 120
6:4 Valmyndigheten 2 0 14 - 3 20
6:5 Stöd till politiska partier 42 0 169 1 169
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 1 108 - 3 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 2 - 10 2
8:1 Mediestöd 18 - 32 931 377 1 462
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 34 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 20 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 601 52 14 147 354 17 427
1:1 Statskontoret 8 0 78 6 99
1:2 Kammarkollegiet 6 0 54 - 8 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 0 9 - 3 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 337 10 11 371 180 13 895
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 9 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 55 2 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 1 135 3 175
1:9 Statistiska centralbyrån 47 - 1 500 38 583
1:10 Bidragsfastigheter 17 - 4 178 9 274
1:11 Finansinspektionen 55 4 523 26 623
1:12 Riksgäldskontoret 27 - 1 259 31 319
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 7 0 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 238 8 294
1:15 Statens servicecenter 58 34 522 60 684
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 18 1 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 1 72 - 4 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 15 7 120 4 177
3 Skatt, tull och exekution 1 047 35 9 733 295 12 312
1:1 Skatteverket 678 11 6 399 180 8 170
1:2 Tullverket 194 11 1 702 106 2 133
1:3 Kronofogdemyndigheten 175 13 1 633 9 2 009
4 Rättsväsendet 4 803 363 42 583 2 962 53 255
1:1 Polismyndigheten 2 720 254 23 018 1 967 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 143 9 1 262 6 1 681
1:3 Åklagarmyndigheten 136 0 1 372 101 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 64 3 597 44 736
1:5 Sveriges Domstolar 553 37 4 958 152 6 272
1:6 Kriminalvården 796 56 7 787 388 9 468
1:7 Brottsförebyggande rådet 15 - 1 121 4 166
1:8 Rättsmedicinalverket 38 0 376 11 484
1:9 Gentekniknämnden 0 0 4 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 - 1 38 1 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 10 3 81 - 2 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 296 - 1 2 745 260 3 663
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 7 0 88 9 113
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 12 0 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 14 2 43 5 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 15 2 21
1:17 Domarnämnden 0 0 6 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 6 2 60 15 143
5 Internationell samverkan 52 - 58 1 796 - 187 2 143
1:1 Avgifter till internationella organisationer 1 - 38 1 341 - 146 1 417
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 8 - 7 117 - 26 193
1:3 Nordiskt samarbete 4 1 11 - 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 - 1 - 6 - 12 30
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 37 4 47
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 0 47 3 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 24 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 16 0 19
1:9 Svenska institutet 12 - 3 109 6 131
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 5 - 4 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 13 - 11 94 - 12 176
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 314 - 554 43 770 5 712 64 930
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 384 156 28 520 2 998 38 972
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 85 10 633 - 80 1 180
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 201 - 624 7 357 2 560 15 202
1:4 Forskning och teknikutveckling - 1 - 36 457 33 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 8 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 20 0 174 0 209
1:7 Officersutbildning m.m. 15 - 3 192 2 224
1:8 Försvarets radioanstalt 119 3 977 34 1 271
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 20 - 5 191 15 234
1:10 Nämnder m.m. 1 0 5 0 6
1:11 Försvarets materielverk 130 14 1 258 138 1 771
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 8 1 11
2:1 Kustbevakningen 125 6 1 042 29 1 304
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 - 38 54 - 43 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 1 - 15 16 - 135 68
2:4 Krisberedskap 52 - 13 948 19 1 306
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 396 15 396
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 119 - 3 1 153 127 1 463
2:7 Statens haverikommission 4 0 36 2 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 31 - 7 291 - 7 396
4:1 Elsäkerhetsverket 6 1 51 4 65
7 Internationellt bistånd 2 854 - 65 36 533 1 756 46 739
1:1 Biståndsverksamhet 2 718 - 73 35 251 1 671 45 010
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 121 14 1 125 93 1 515
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 12 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 12 1 104 4 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 1 - 7 30 - 9 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 - 1 12 - 2 20
8 Migration 885 - 159 8 055 - 1 882 11 626
1:1 Migrationsverket 344 - 37 3 553 - 101 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 389 - 97 3 074 - 1 299 4 936
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 4 2 120 7 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 73 - 10 676 - 116 962
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 16 - 10 148 - 85 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 22 - 7 222 - 24 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 17 - 12 160 - 78 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 20 13 102 9 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7 227 898 75 021 8 833 116 820
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 - 1 19 - 10 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 9 0 71 7 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 - 1 123 0 152
1:4 Tandvårdsförmåner 590 - 163 4 784 - 687 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 641 169 24 759 1 276 30 039
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 161 586 13 167 4 981 40 434
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 122 95 450 72 548
1:8 Bidrag till psykiatri 47 25 2 091 62 2 160
1:9 Läkemedelsverket 13 0 118 10 150
1:10 E-hälsomyndigheten 7 - 2 64 - 1 120
1:11 Insatser för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården 0 0 2 896 2 566 2 900
2:1 Folkhälsomyndigheten 37 3 373 43 528
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 3 74 17 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 - 1 70 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 46 0 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 47 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 24 6 31
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 15 - 45 719 134 848
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 12 - 4 113 - 6 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 030 81 19 657 - 430 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 133 51 1 755 837 2 039
4:6 Statens institutionsstyrelse 128 40 1 093 210 1 407
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 5 - 1 457 - 371 499
5:1 Barnombudsmannen 2 1 21 0 26
5:2 Barnets rättigheter 0 - 1 66 52 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 17 - 3 84 - 65 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 28 - 5 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 45 - 8 494 19 662
8:1 Socialstyrelsen 73 21 594 87 927
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 59 6 580 29 745
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 729 829 97 856 16 295 128 672
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 558 527 34 693 3 704 49 502
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 519 - 122 35 600 - 1 258 42 150
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 108 2 1 088 - 6 1 408
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 210 - 10 2 150 - 90 2 608
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 31 - 1 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 125 38 1 899 - 298 2 466
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 406 401 14 840 13 920 21 040
2:1 Försäkringskassan 794 - 7 7 506 331 9 391
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 50 - 7 71
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 051 156 30 550 1 845 36 619
1:1 Garantipension till ålderspension 1 189 97 12 002 1 014 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 815 - 37 8 346 - 342 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 891 92 8 651 1 036 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 100 0 979 14 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 57 4 573 123 673
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 149 383 83 710 2 197 104 261
1:1 Barnbidrag 2 881 56 27 760 143 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 3 512 183 38 931 1 426 49 029
1:3 Underhållsstöd 227 - 4 2 189 - 53 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 0 - 1 8 - 5 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 83 3 865 36 997
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 319 4 3 291 - 70 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 6 304 219 7 565
1:8 Bostadsbidrag 496 122 4 361 501 5 837
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 613 - 475 7 531 - 4 176 10 121
1:1 Etableringsåtgärder 9 4 150 - 18 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 521 - 407 6 193 - 4 177 8 503
1:3 Hemutrustningslån 3 - 3 34 - 30 127
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 0 97 - 4 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 - 6 77 12 92
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 62 - 60 440 15 495
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 - 1 57 - 1 75
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 23 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 - 1 445 26 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 15 0 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 648 1 403 70 275 5 359 98 765
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 644 20 5 953 - 300 7 553
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 3 963 1 575 33 224 10 512 45 687
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 655 2 5 371 - 3 454 10 046
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 604 - 42 15 876 - 614 20 471
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 10 1 85 - 4 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 108 35 922 38 1 452
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 0 34 1 42
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 1 61 1 74
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 48 1 58
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 7 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 121 4 2 739 1 002 4 354
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 272 - 118 3 138 - 782 5 313
1:13 Lån till körkort 5 0 38 - 12 151
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 165 - 100 2 011 - 1 045 2 484
2:1 Arbetsmiljöverket 54 1 532 - 97 676
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 25 - 1 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 35 1 39
2:4 Medlingsinstitutet 8 6 42 - 1 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 0 22 2 38
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 17 17 112 112 112
2:5 (2019) Arbetslivspolitik 0 0
15 Studiestöd 2 679 288 20 379 1 700 27 113
1:1 Studiehjälp 432 9 3 434 16 4 382
1:2 Studiemedel 1 884 255 14 183 1 677 19 016
1:3 Avsättning för kreditförluster 193 8 1 511 24 1 955
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 47 2 185 18 196
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 5 0 44 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 1 25 7 33
1:7 Studiestartsstöd 36 12 237 - 61 552
1:8 Centrala studiestödsnämnden 78 2 750 20 900
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 12 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 5 920 826 69 405 4 085 84 774
1:1 Statens skolverk 90 - 2 833 28 1 136
1:2 Statens skolinspektion 34 1 339 9 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 65 - 29 587 45 762
1:4 Sameskolstyrelsen 6 2 46 2 52
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 40 - 22 2 268 332 3 431
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 14 - 25 226 - 21 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 - 4 3 860 - 689 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 118 8 206
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 3 1 68 - 2 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 28 5 83 - 8 380
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 - 985 986
1:12 Skolforskningsinstitutet 2 0 17 - 1 24
1:13 Praktiknära skolforskning 0 0 17 8 19
1:14 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 019 8 4 670
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 108 - 13 163
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 - 4 4 840 1 391 4 886
1:17 Bidrag till vissa studier 1 0 5 - 6 18
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 675 667 3 101 901 3 101
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 - 1 99 1 135
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 428 126 2 394 438 3 078
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 1 127 5 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 16 - 2 148 7 212
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 4 1 541 51 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 4 1 883 68 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 4 1 804 53 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 4 1 936 66 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 1 839 42 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 4 1 387 57 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 3 1 511 40 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 2 1 425 38 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 3 1 219 36 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 2 989 37 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 3 1 356 40 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 8 852 94 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 623 14 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 3 1 386 56 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 2 1 014 30 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 10 1 427 112 1 712
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 1 589 18 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 1 347 17 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 580 18 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 217 12 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 2 926 34 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 1 299 13 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 1 692 18 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 1 239 12 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 486 17 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 219 10 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 1 816 25 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 - 1 213 10 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 1 219 9 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 87 4 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 529 14 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 110 10 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 174 3 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 43 1 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 86 - 2 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1 39 9 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 436 12 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 75 8 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 372 8 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 73 6 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 399 14 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 91 7 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 345 12 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 67 6 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 348 12 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 58 4 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 268 6 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 48 4 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 319 10 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 64 8 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 141 3 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 17 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 56 2 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 10 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 114 3 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 17 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 367 10 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 77 5 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 30 1 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 18 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 304 9 2 899 87 3 537
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 106 47 1 399 931 1 675
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 2 367 16 452
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 4 2 235 49 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 2 0 46 1 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 441 - 20 5 021 122 6 126
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 389 31 380
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 13 - 3 141 - 9 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 19 1 993 172 1 107
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 - 1 27 1 40
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 44 - 2 57
3:7 Kungl. biblioteket 34 1 316 17 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 8 - 15 40 - 17 50
3:9 Sunet 5 2 42 - 2 59
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 4 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 - 1 29 3 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 1 1 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 83 - 9 89
4:1 Internationella program - 1 - 1 60 - 7 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 2 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 7 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 32 13 35
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 3 556 1 032 18 254 3 498 20 526
1:1 Statens kulturråd 4 0 46 4 57
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 419 366 1 404 934 2 534
1:3 Skapande skola 0 8 185 18 176
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 0 29 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 1 6 - 2 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 41 - 302 1 662 175 1 669
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 11 - 1 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 29 - 61 1 144 235 1 195
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 1 0 201 - 2 214
2:3 Statens musikverk 9 1 86 - 4 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 8 1 123 7 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 - 3 91 - 16 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 - 1 54 - 1 69
4:1 Statens konstråd 2 - 1 15 - 3 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 - 1 25 - 3 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 0 11 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 16 0 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 11 - 120 441 21 476
6:1 Riksarkivet 38 3 364 3 427
7:1 Riksantikvarieämbetet 25 3 221 - 8 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 113 112 271 114 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 119 1 1 158 48 1 504
8:2 Centrala museer: Stiftelser 27 5 370 151 381
8:3 Bidrag till vissa museer 2 - 5 101 32 107
8:4 Forum för levande historia 5 2 37 1 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 9 - 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 41 24 100 24 107
10:1 Filmstöd 0 0 553 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 18 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 5 1 25 - 3 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 6 2 37 1 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 237 6 291
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 0 1 - 6 2
13:1 Stöd till idrotten 1 488 1 000 3 474 1 520 3 474
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 1 32 5 127
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 - 18 261 99 297
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 090 15 4 462 164 4 462
14:2 Bidrag till tolkutbildning 9 5 40 - 2 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 27 - 7 140 - 22 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 147 3 193
15:1 Spelinspektionen 6 1 62 12 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 386 123 3 424 1 190 3 735
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 14 4 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 1 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 2 1 43
1:4 Boverket 24 - 1 239 - 3 337
1:5 Statens geotekniska institut 4 - 1 39 2 51
1:6 Lantmäteriet 51 - 1 531 30 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 17 22 14 6 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 265 104 2 333 1 168 2 100
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 - 1 23 - 4 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 0 0 7 - 18 25
2:1 Konsumentverket 13 0 137 6 169
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 42 1 56
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 20 0 28
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 - 5 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 1 4 1 4
19 Regional tillväxt 309 - 44 2 269 - 116 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 125 - 46 1 034 - 16 1 691
1:2 Transportbidrag 89 - 12 375 - 4 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 95 14 860 - 96 1 527
20 Allmän miljö- och naturvård 1 233 622 8 707 1 735 12 990
1:1 Naturvårdsverket 51 1 463 25 597
1:2 Miljöövervakning m.m. 19 12 223 44 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 68 44 1 002 258 1 154
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 111 100 588 - 217 899
1:5 Miljöforskning 0 - 1 77 10 94
1:6 Kemikalieinspektionen 24 3 224 6 291
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 13 - 3 236 - 25 262
1:8 Klimatbonus 332 137 1 761 677 2 160
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 15 - 5 210 5 268
1:10 Klimatanpassning 26 - 11 82 - 46 124
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 238 166 1 026 110 1 362
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 5 2 68 2 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 - 1 31 - 3 45
1:14 Skydd av värdefull natur 118 72 796 262 876
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 21 - 1 200 - 13 244
1:16 Klimatinvesteringar 66 72 717 490 1 955
1:17 Klimatpremier 8 8 93 34 170
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 6 5 8 - 20 50
1:19 Industriklivet 4 1 37 21 600
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 4 4 26 26 64
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 - 1 76 0 98
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 91 17 762 93 956
1:19 (2019) Elfordonspremie 0 - 1
21 Energi 480 238 2 527 219 3 507
1:1 Statens energimyndighet 23 - 2 252 - 11 305
1:2 Insatser för energieffektivisering 7 - 8 159 - 9 203
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 5 5 15 15 25
1:4 Energiforskning 155 22 1 081 - 18 1 568
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar 0 0 1 1 50
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 0 112 15 140
1:7 Energiteknik 247 229 683 262 835
1:8 Elberedskap 18 2 142 - 7 291
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 21 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 13 - 8 61 - 12 65
1:3 (2019) Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft - 2 - 5
1:5 (2019) Planeringsstöd för vindkraft 0 - 12
22 Kommunikationer 5 303 - 511 49 862 2 949 68 350
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 942 - 654 20 347 871 25 784
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 170 93 20 490 1 341 27 408
1:3 Trafikverket 125 - 11 1 080 - 58 1 420
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 188 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 62 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 76 4 188
1:7 Trafikavtal 57 - 54 840 - 6 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 47 2 55
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk - 3 - 5 69 - 27 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 472 28 1 492 - 792 2 215
1:12 Transportstyrelsen 198 - 5 1 759 - 57 2 215
1:13 Trafikanalys 7 - 1 51 - 4 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 34 24 1 121 1 030 930
1:15 Sjöfartsstöd 115 - 23 1 033 - 280 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 8 8 66 66 158
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 3 000
1:20 Tillskott till Luftfartsverket 75 75 626 626 900
1:21 Tillskott till Sjöfartsverket 0 0 210 210 300
2:1 Post- och telestyrelsen 5 1 47 4 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 1 99 6 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 1 0 10 - 1 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 - 3 55 - 4 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 18 15 65 16 296
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 3 150 370 10 306 - 440 21 220
1:1 Skogsstyrelsen 42 9 389 22 500
1:2 Insatser för skogsbruket 29 - 5 168 39 345
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 0 127 3 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 1 104 14 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 8 1 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 11 6 93 14 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 45 11 53
1:8 Statens jordbruksverk 53 - 11 490 - 20 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 3 2 7 2 7
1:10 Gårdsstöd m.m. 10 - 5 246 - 23 7 345
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 27 6 71 - 48 153
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 6 5 24 2 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 15 10 82 - 12 196
1:14 Livsmedelsverket 21 1 200 2 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 8 5 113 - 41 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 1 1 47 - 1 45
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 137 - 92 2 864 - 1 328 3 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 585 475 2 958 912 4 327
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket - 24 - 25 - 15 - 21 169
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 5 1 100 19 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 0 1 654 38 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 29 - 12 451 - 9 571
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 4 - 5 73 - 16 107
24 Näringsliv 9 422 8 768 51 234 45 620 168 856
1:1 Verket för innovationssystem 20 - 2 206 - 7 253
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 265 - 139 2 054 34 2 943
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 759 12 774
1:4 Tillväxtverket 46 20 349 123 468
1:5 Näringslivsutveckling 11 - 16 362 - 151 686
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 - 1 48 - 2 63
1:7 Turistfrämjande 0 - 29 115 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 16 - 3 187 - 3 246
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 5 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 7 - 2 14
1:11 Bolagsverket 4 0 34 - 2 45
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 7 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 - 1 127 0 155
1:14 Konkurrensforskning 0 - 1 4 - 1 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 160 2 160
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 18 16 30
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 6 772 6 772 10 397 10 247 12 101
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 17 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 16 - 9 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 275 50 319
1:21 Patent- och registreringsverket 32 8 271 - 2 337
1:22 Stöd vid korttidsarbete 1 236 1 236 31 298 31 298 94 910
1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 423 423 815 815 5 000
1:24 Omställningsstöd 525 525 3 090 3 090 46 000
1:25 Stöd till enskilda näringsidkare 3 500
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 0 26 9 36
2:2 Kommerskollegium 7 0 67 - 3 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 10 - 19 373 70 398
2:4 Investeringsfrämjande 0 - 6 68 8 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 22 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 31 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 25 25 25
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 706 702 135 553 35 509 157 965
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 100 674 8 558 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 389 13 3 885 130 4 662
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 1 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 2 500 - 1 667 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 0 28 486 28 486 29 486
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 153 - 96 1 959 - 10 609 29 655
1:1 Räntor på statsskulden - 1 155 - 98 1 863 - 10 659 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 1 94 48 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 376 101 35 286 1 098 44 673
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 376 101 35 286 1 098 44 673
Förändring av anslagsbehållningar - 7 267
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 195
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 72
Summa utgiftsområden 97 616 15 248 943 304 125 929 1 359 556
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 98 768 15 344 941 345 136 538 1 329 972
Riksgäldskontorets nettoutlåning 17 023 48 652 5 332 111 968 13 798
Kassamässig korrigering - 962 2 630 15 350 9 942 278
Totala utgifter 113 677 66 530 963 986 247 839 1 373 632
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt