Januari 2020 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i januari 814 miljoner kronor, vilket är 666 miljoner kronor lägre än i januari 2019. Det är framförallt anslaget Kommunersättningar vid flyktingmottagande som minskat. Det beror på att det totala antalet flyktingar som kommunerna ersätts för har minskat. Jämfört med i januari*** 2019 så har det totala antalet mottagna minskat med knappt 35 procent. Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med drygt tjugo procent.

Antal kommunmottagna december 2019*
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna december 2019 1 145 3 668 -2 523 -68,8
= varav ens. barn och ungdomar** 195 1 759 -1 564 -88,9
Kommunmottagna m.m. januari-december* 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-december 25 597 44 216 -18 619 -42,1
- varav män 14 309 24 301 -9 992 -41,1
- varav kvinnor 11 288 19 915 -8 627 -43,3
=varav ens. barn och ungdomar** 4 762 6 635 -1 873 -28,2
- varav pojkar 4 426 6 015 -1 589 -26,4
- varav flickor 336 620 -284 -45,8
Andel pojkar 92,9% 90,7%
Andel flickor 7,1% 9,3%

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för januari redovisas antalet kommunmottagna till och med december.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i januari 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna*** 74 016 113 711 -39 695 -34,9
-varav ensamkommande 12 354 15 493 -3 139 -20,3

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 814 - 666 814 - 666 10 066
1:1 Etableringsåtgärder 9 1 9 1 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 722 - 577 722 - 577 8 503
1:3 Hemutrustningslån 4 - 4 4 - 4 127
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 18 - 96 18 - 96 445
Övriga anslag 61 10 61 10 835
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 11 1 11 1 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 23 2 23 2 92
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 1 6 1 70
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 19 5 19 5 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 0 0 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 2 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget