Januari 2020 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 253 miljoner kronor i januari, vilket är 70 miljoner kronor högre än utfallet för januari 2019. Det högre utfallet avser främst anslaget 1:2 Föräldraförsäkring.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 253 70 8 253 70 101 430
1:1 Barnbidrag 2 750 13 2 750 13 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 3 869 61 3 869 61 47 289
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 300 - 41 300 - 41 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 630 22 7 565
1:8 Bostadsbidrag 395 11 395 11 4 746
Övriga anslag 309 5 309 5 3 645
1:3 Underhållsstöd 220 0 220 0 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 1 0 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 87 5 87 5 997
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget