September 2019 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev 1 639 miljoner kronor i september, vilket är 167 miljoner kronor lägre än i september 2018. För de första nio månaderna har utgifterna minskat med 3 697 miljoner kronor (21,6 procent).

Antalet nyanlända som kommunerna tog emot under januari-augusti* minskade med drygt 10 000 (34,5 procent) jämfört med samma period 2018. Antalet mottagna kvinnor och flickor minskade med 5 710 medan antalet män och pojkar minskade med 4 392. Antalet ensamkommande barn och unga ökade med 1 156 (41,1 procent). Cirka 94 procent av de ensamkommande är pojkar. Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under året utan avser det totala antalet mottagna kommunerna får ersättning för. Jämfört med september 2018 så har det totala antalet mottagna för vilka kommunerna fick ersättning minskat med cirka 33 procent. Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med knappt sju procent.

Antal kommunmottagna augusti 2019*
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna augusti 2019 1 572 2 358 -786 -33,3
= varav ens. barn och ungdomar** 257 144 113 78,5
Kommunmottagna m.m. januari-augusti* 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-augusti 19 216 29 318 -10 102 -34,5
- varav män 10 975 15 367 -4 392 -28,6
- varav kvinnor 8 241 13 951 -5 710 -40,9
=varav ens. barn och ungdomar** 3 967 2 811 1 156 41,1
- varav pojkar 3 741 2 355 1 386 58,9
- varav flickor 226 456 -230 -50,4
Andel pojkar 94,3% 83,8%
Andel flickor 5,7% 16,2%

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för september redovisas antalet kommunmottagna till och med augusti.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i september 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna*** 84 670 126 933 -42 263 -33,3
-varav ensamkommande 13 762 14 749 -987 -6,7

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 639 - 167 13 410 - 3 697 18 430
1:1 Etableringsåtgärder - 1 - 2 162 - 11 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 331 - 5 9 442 - 3 051 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 277 - 108 2 791 - 1 007 3 704
1:4 Hemutrustningslån 5 - 4 59 - 49 166
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 6 - 47 303 30 481
Övriga anslag 22 - 1 653 391 755
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 - 1 90 5 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 4 4 59 - 10 77
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 - 1 51 - 3 81
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 - 4 22 - 7 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 418 403 421
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 13 2 22
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt